Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (8) 2008

Olga Stefko

Investment activity of the agricultural farms and their competence for using borrowed capital as conditions of skills in development and progress of competitiveness of individual farms in Poland

Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce

Abstract: The article presents investment activity of agricultural farms and their competence for using borrowed capital as conditions of skills in development and progress of competitiveness. The analysis proved that the best results were achieved by farms from groups: C (horticultural farms) and H (granivorous animal husbandry). These farms have the biggest chance to give the pace and direction of both plant and animal production of farms in Poland.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono aktywność inwestycyjną gospodarstw rolniczych i ich umiejętność w pozyskiwaniu obcych źródeł finansowania jako cech świadczących o możliwościach rozwoju i podnoszenia konkurencyjności. Analiza wykazała, że najlep-sze wyniki osiągnęły gospodarstwa z grup: C – produkcja ogrodnicza, H – hodowla zwie-rząt ziarnożernych. Te gospodarstwa mają duże szanse wyznaczać tempo i kierunki roz-woju produkcji roślinnej i zwierzęcej w Polsce.

Keywords: investment activity, borrowed capital, agriculture

Keywords in polish: aktywność inwestycyjna, kapitał obcy, rolnictwo

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol8/issue2/art_12.pdf
For citation:

MLA Stefko, Olga. "Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 8.2 (2008): 135-143.
APA Olga Stefko (2008). Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 8 (2), 135-143
ISO 690 STEFKO, Olga. Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 8.2: 135-143.
Corresponding address:
dr Olga Stefko, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
stefko@up.poznan.pl