Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (8) 2008

Łukasz Puślecki

The multivariable analysis of the Knowledge Based Economy (KBE) in triad countries on the basis of KAM 2007 methodology

Analiza wieloczynnikowa gospodarki opartej na wiedzy (KBE) w krajach triady według metodologii KAM 2007

Abstract: The aim of the article was to analyse creation of the Knowledge Based Economy (KBE) in triad countries EU (EU-15, EU-25, EU-27), US and Japan. In article the author took into consideration the developed countries, which have a significant technological potential. The analysis verified Knowledge Based Economy in triad countries not only based on basic scoreboard (14 variables) but also on all 83 variables used in KAM 2007 methodology. Moreover the author tried to make the comparison between the results gained from basic scoreboard and multivariable estimations for triad countries taking into account Knowledge Economy Index (KEI) as well as Knowledge Index (KI).
Abstract in polish: W artykule przedstawiono analizę Gospodarek Opartych na Wiedzy w krajach triady: UE (UE-15, UE-25, UE-27), USA i Japonii. W analizie Gospodarki Opartej na Wiedzy zastosowano Metodologię Szacowania Wiedzy (KAM – Knowledge Based Economy) 2007 Banku Światowego, z wykorzystaniem analizy wieloczynnikowej, a także standardowego formularza oceny.

Keywords: knowledge based economy, knowledge economy, KBE, knowledge assessment methodology, KAM, KEI, knowledge economy index, KI, knowledge index

Keywords in polish: Gospodarka Oparta na Wiedzy (GOW), Metodologia Szacowania Wiedzy (KAM), Indeks Gospodarki Wiedzy (KEI), Indeks Wiedzy (KI)

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol8/issue2/art_9.pdf
For citation:

MLA Puślecki, Łukasz. "Analiza wieloczynnikowa gospodarki opartej na wiedzy (KBE) w krajach triady według metodologii KAM 2007." J. Agribus. Rural Dev. 8.2 (2008): 93-105.
APA Łukasz Puślecki (2008). Analiza wieloczynnikowa gospodarki opartej na wiedzy (KBE) w krajach triady według metodologii KAM 2007. J. Agribus. Rural Dev. 8 (2), 93-105
ISO 690 PUśLECKI, Łukasz. Analiza wieloczynnikowa gospodarki opartej na wiedzy (KBE) w krajach triady według metodologii KAM 2007. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 8.2: 93-105.
Corresponding address:
mgr Łukasz Puślecki, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań, Poland
Authors email:
lukasz.puslecki@ae.poznan.pl