Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (8) 2008

Mirosław Kłusek

The records of the District Land Registry in Cracow

Zespół akt Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Krakowie

Abstract: The complex records of the District Land Registry in Cracow contain 916 j. a. records and books – 14 mb and 595 j. map. The most important part of the complex are documents from the Faculty of Agricultural Devices concerning aspects connected with conducting agricultural reform. Statistical materials that relate to large secular and church land ownership are next part of the complex records. They are gathered mainly to establish land supply which can be used to allotment. The separate group of records are matters concerning aspects of land turnover. These are land registries’ permissions for part and entirely sale the properties for one buyer. Materials concerning aspects of financing agri-cultural reform on the Małopolska Voivodeship ought to be searched at the Administra-tive Faculty. A very essential supplement for upper mentioned records is the set of 573 maps and the District Land Registry in Cracow’ plans. The news included in mentioned documents of the District Land Registry in Cracow have an invaluable value, not only for people engaged in polish village issues in the XIX and XX centuary, but they are very es-sential saurce of information for judical and economic purposes. It’s worth remembering of reaching for records of the Provincial Office in Cracow while using with land registry documents, too. There are a lot of materials concerning land registries organization and aspects connected with land allotment and join.
Abstract in polish: Materiał źródłowy zawarty w aktach Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Krakowie ma nieocenioną wartość dla badaczy, zajmujących się problematyką polskiej wsi wieku XIX i XX, a także może być bardzo istotnym źródłem informacji dla celów gospodarczych oraz sądowych. Szczególnie w przypadku obecnie toczących się spraw sądowych o ustalenie prawowitych właścicieli majątków ziemskich, zespół akt Okręgowego Urzędu Ziemskiego może być pomocny w wyjaśnieniu wielu zagmatwanych sytuacji prawnych.

Keywords: land registries, agricultural reform, state allotment, private allotment, turnover of land, enclosure

Keywords in polish: urzędy ziemskie, reforma rolna, parcelacja państwowa, parcelacja prywatna, obrót ziemią, komasacja

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol8/issue2/art_5.pdf
For citation:

MLA Kłusek, Mirosław. "Zespół akt Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Krakowie." J. Agribus. Rural Dev. 8.2 (2008): 49-56.
APA Mirosław Kłusek (2008). Zespół akt Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Krakowie. J. Agribus. Rural Dev. 8 (2), 49-56
ISO 690 KłUSEK, Mirosław. Zespół akt Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Krakowie. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 8.2: 49-56.
Corresponding address:
dr Mirosław Kłusek, Katedra Socjologii i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
Authors email:
mklusek@ar.krakow.pl