Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (8) 2008

Anna Gawrońska, Rafał Cygański

The analysis of financial situation of leather industry in Poland in 2000-2005

Analiza sytuacji finansowej przemysłu skórzanego w Polsce w latach 2000-2005

Abstract: The paper presents the estimation of financial situation of leather industry in Poland. The analysis of assets and capital as well as chosen ratios of liquidity, debt, profitability and efficiency were used. The period scope of research included years 2000-2005.
Abstract in polish: Celem pracy była ocena sytuacji finansowej przemysłu skórzanego w Polsce w latach 2000-2005. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z opracowań GUS, jak: Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych oraz Wskaźniki finansowe podmiotów gospodarczych z lat 2000-2005. Wstępną ocenę kondycji finansowej branży skórzanej sporządzono na podstawie analizy bilansów. Ponadto, stosując wskaźnikową analizę danych, zbadano płynność finansową, zadłużenie, rentowność oraz sprawność działania przedsiębiorstw przemysłu skórzanego. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zmieniła się liczba oraz struktura jednostek w branży. Nastąpiła poprawa w strukturze majątku oraz źródłach jego finansowania. Jednak działalność przedsiębiorstw przemysłu skórzanego była obciążona dużym ryzykiem finansowym. Oceniając płynność finansową stwierdzono, że w branży utrzymuje się zbyt wysoki po-ziom zapasów, w których jest zamrożony kapitał obrotowy. Ponadto przedsiębiorstwa przemysłu skórzanego miały trudności z generowaniem przychodów z kapitału zainwestowanego w majątek, a także źle wykorzystywały dostępne aktywa obrotowe. W przy-szłości istnieje jednak szansa na zniwelowanie problemów związanych z regulowaniem zobowiązań bieżących. Od 2003 roku przedsiębiorstwa branży skórzanej osiągnęły zdolność do generowania zysku.

Keywords: financial analysis, liquidity, debt, profitability, efficiency, leather industry

Keywords in polish: analiza finansowa, płynność finansowa, zadłużenie, rentowność, sprawność działania, przemysł skórzany

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol8/issue2/art_4.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume8/issue2/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Gawrońska, Anna, and Rafał Cygański. "The analysis of financial situation of leather industry in Poland in 2000-2005." J. Agribus. Rural Dev. 8.2 (2008): 37-48.
APA Anna Gawrońska, Rafał Cygański (2008). The analysis of financial situation of leather industry in Poland in 2000-2005. J. Agribus. Rural Dev. 8 (2), 37-48
ISO 690 GAWROńSKA, Anna, CYGAńSKI, Rafał. The analysis of financial situation of leather industry in Poland in 2000-2005. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 8.2: 37-48.
Corresponding address:
dr Anna Gawrońska, Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie,Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
gawronska@up.poznan.pl