Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (8) 2008

Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś

Sector diversifying the financial liquidity of enterprises in Poland

Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce

Abstract: The article presents the diversification of financial liquidity in the enterprises in Polish. Analysis of liquidity was taken on the basis of data GUS according to sectors of the economy and the section of the industrial processing. The research showed, that the level of the financial liquidity of Polish enterprises is gaining a permanent upturn. This tendency intensified clearly in the moment of the entry to the EU and generally it is a re-sultant of the growing participation of current assets and of the reduction in the share of current liabilities in the balance sheet total.
Abstract in polish: W artykule zaprezentowano analizę zróżnicowania płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce. Przeprowadzono ją w układzie sektorów gospodarki narodowej oraz według sekcji przetwórstwa przemysłowego. Ponadto przedstawiono kształtowanie się płynności finansowej przedsiębiorstw w zależności od formy własności, formy prawnej i liczby zatrudnionych.

Keywords: financial liquidity, enterprises, current assets, current liabilities

Keywords in polish: płynność finansowa, przedsiębiorstwa, aktywa bieżące, zobowiązania bieżące

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol8/issue2/art_2.pdf
For citation:

MLA Bieniasz, Anna, and Zbigniew Gołaś. "Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 8.2 (2008): 13-24.
APA Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś (2008). Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 8 (2), 13-24
ISO 690 BIENIASZ, Anna, GOłAś, Zbigniew. Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 8.2: 13-24.
Corresponding address:
dr Anna Bieniasz, Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
bieniasz@up.poznan.pl