Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (8) 2008

Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś

Factors shaping the level of the financial liquidity of enterprises

Czynniki kształtujące poziom płynności finansowej przedsiębiorstw

Abstract: In the article an attempt has been undertaken to determine the power and direction of the influence of chosen factors on the level of financial liquidity, applying the method of the regression. Constructed regression models showed, that factors most strongly shaping the level of the financial liquidity were a politics of managing current liabilities and, at least to a lesser degree, politics of managing of inventory, amounts due and the cash. Examina-tions showed the positive influence of the profitability on the level of the financial liquidity, but the influence was marginal.
Abstract in polish: W artykule podjęto próbę określenia siły i kierunku wpływu wybranych czynników kształtujących poziom płynności finansowej z zastosowaniem metod ekonometrycznych.

Keywords: financial liquidity, enterprises, inventory turnover, amount due to turnover, liabilities turnover, cycle of cash balance, profitability rate

Keywords in polish: płynność finansowa, przedsiębiorstwa, cykl zapasów, cykl należności, cykl zobowiązań, cykl środków pieniężnych, rentowność brutto

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol8/issue2/art_1.pdf
For citation:

MLA Bieniasz, Anna, and Zbigniew Gołaś. "Czynniki kształtujące poziom płynności finansowej przedsiębiorstw." J. Agribus. Rural Dev. 8.2 (2008): 5-11.
APA Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś (2008). Czynniki kształtujące poziom płynności finansowej przedsiębiorstw. J. Agribus. Rural Dev. 8 (2), 5-11
ISO 690 BIENIASZ, Anna, GOłAś, Zbigniew. Czynniki kształtujące poziom płynności finansowej przedsiębiorstw. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 8.2: 5-11.
Corresponding address:
dr Anna Bieniasz, Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
bieniasz@up.poznan.pl