Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (8) 2008

Michał Sznajder

The concept of sustainable food chain (case study – the dairy food chain)

Koncepcja zrównoważonego łańcucha żywnościowego (mleczny łańcuch żywnościowy - studium przypadku)

Abstract: The paper proposes definition of food chain in natural and economic approach. In paper is presented classical economics approach to issues of sustainable development. Idea of sustainable food chain and its goals were defined. Also macroeconomics and micro-economics interpretation of sustainable development and econometric model of sustainable dairy food chain were shown. For analysing impact of activities on sustainable development linear programming was suggested. This article shows that life styles are the base and driv-ing force behind sustainable development. Latest technological and economical solutions in dairy sector and their links with sustainable development were described.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono definicję łańcucha żywnościowego w ujęciu przyrodniczym i ekonomicznym. Przedstawiono podejście ekonomii klasycznej do problematyki zrównoważonego rozwoju. Zdefiniowano pojęcie zrównoważonego łańcucha żywnościowego oraz określono jego cele. Wyróżniono makroekonomiczne i mikroeko-nomiczne podejście do zrównoważonego rozwoju oraz przedstawiono ekonometryczny model zrównoważonego rozwoju dla łańcucha żywnościowego. Zaproponowano w tym celu wykorzystanie programowania liniowego. Wskazano, że style życia są podstawą i motorem napędowym zrównoważonego rozwoju. Dokonano analizy ostatnich rozwiązań technologicznych i ekonomicznych w mleczarstwie i ich związku ze zrównoważonym rozwojem.

Keywords: food chain, sustainability, classical economy, goals, macro economy, micro economy, linear programming, life styles, dairy sector

Keywords in polish: łańcuch żywnościowy, zrównoważony charakter, klasyczna gospodarka, cele, makroekonomia, mikroekonomia, programowanie liniowe, styl życia, sektor mleczarski

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol8/issue2/art_14.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume8/issue2/art_14_pl.pdf
For citation:

MLA Sznajder, Michał. "The concept of sustainable food chain (case study – the dairy food chain)." J. Agribus. Rural Dev. 8.2 (2008): 155-163.
APA Michał Sznajder (2008). The concept of sustainable food chain (case study – the dairy food chain). J. Agribus. Rural Dev. 8 (2), 155-163
ISO 690 SZNAJDER, Michał. The concept of sustainable food chain (case study – the dairy food chain). J. Agribus. Rural Dev., 2008, 8.2: 155-163.
Corresponding address:
prof. dr hab. Michał Sznajder, Katedra Ekonomiki Przetwórstwa, Marketingu i Konsumpcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
sznajder@up.poznan.pl