Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (8) 2008

Aneta Suchoń

Forms of management of the Agricultural Property Stock of the State Treasury

Formy zagospodarowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Abstract: The Agricultural Property Agency (previously the Agricultural Property Agency of the State Treasury) has been in existence for over 16 years. Forms of management of property from the Agricultural Property Stock of the State Treasury and statistical data on the subject are presented in the paper. The dominant forms are lease and sale. Main problems faced by the Agency are identified. They results primarily from a lack of respective legal regulations.
Abstract in polish: Agencja Nieruchomości Rolnych (poprzednia nazwa: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa) istnieje już ponad 16 lat. W artykule przedstawiono formy zagospodarowania mienia z Zasobu WRSP, szczególnie dzierżawę i sprzedaż. Zaprezentowano problemy, z jakimi styka się obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych oraz producenci rolni zainteresowani nabyciem czy zawarciem umowy dzierżawy gruntów z Zasobu WRSP. Należy zaliczyć do nich nierozwiązany problem reprywatyzacji, co łączy się z zakazem sprzedaży gruntów objętych roszczeniami byłych właścicieli, prawo odkupu gruntów, procedurę przedłużania dzierżawy, zabezpieczenie wierzytelności Agencji. W artykule zaprezentowano także problematykę nabywania gruntów rolnych przez cudzoziemców.

Keywords: Agricultural Property Stock of the State Treasury, sale, lease

Keywords in polish: Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, sprzedaż, dzierżawa

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol8/issue2/art_13.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume8/issue2/art_13_pl.pdf
For citation:

MLA Suchoń, Aneta. "Forms of management of the Agricultural Property Stock of the State Treasury." J. Agribus. Rural Dev. 8.2 (2008): 145-153.
APA Aneta Suchoń (2008). Forms of management of the Agricultural Property Stock of the State Treasury. J. Agribus. Rural Dev. 8 (2), 145-153
ISO 690 SUCHOń, Aneta. Forms of management of the Agricultural Property Stock of the State Treasury. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 8.2: 145-153.
Corresponding address:
dr Aneta Suchoń, Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
suchon@up.poznan.pl