Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (8) 2008

Roma Ryś-Jurek

The output of the average individual farm in Poland and in the European Union countries. An attempt of defining similarity of structures in 2005

Produkcja rolnicza w przeciętnym indywidualnym gospodarstwie rolnym w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Próba określenia podobieństwa struktur w 2005 roku

Abstract: The aim of this research is to compare an average Polish farm with an average EU farm according to agricultural total output. A comparative analysis is based on FADN data for the year 2005. Basic method of this research was a descriptive and comparative analysis. Descriptive statistics methods were also used – among them, so-called measure of structure’s similarity. The comparison of results of Polish average farm with the results obtained by EU average farm revealed that the value of the majority of chosen economic variables observed in Polish average farm was c.a. three times lower than the EU average. In each of three rankings – prepared according to the criteria of total output, crops produc-tion, livestock production Polish average farm came low down. The results obtained with the use of the measure of structure’s similarity, demonstrate that the structure of total out-put in Polish average farm in the 2005 year is – to some extent – similar to Belgian, Lat-vian and Finnish ones. On the other hand, structure of crops production in Polish farm was similar to a considerable degree to Finnish and British structures, while the livestock production of Polish average farm was similar to a large extent to the structure observed in Hungarian farms.
Abstract in polish: Celem badania było porównanie produkcji rolniczej przeciętnego polskiego indywidualnego gospodarstwa rolnego z produkcją przeciętnego gospodarstwa unijnego. Analiza została oparta na danych FADN dla 2005 roku. Podstawowymi metodami badawczymi były analiza opisowa i porównawcza. Wykorzystano również wybrane metody statystyki opisowej, a wśród nich – miarę podobieństwa struktur. Porównanie przeciętnych wyników polskiego i unijnego gospodarstwa rolnego wykazało, że większość podstawowych kategorii ekonomicznych w polskim przeciętnym indywidualnym gospodarstwie rolnym była około trzykrotnie niższa niż w gospodarstwie unijnym. W trzech przygotowanych rankingach, według wartości bezwzględnych produkcji ogółem, produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej, polskie przeciętne gospodarstwo rolne zajęło końcowe pozycje pośród innych przeciętnych unijnych gospodarstw rolnych. W wyniku zastosowania mia-ry podobieństwa struktur, okazało się, że struktura produkcji ogółem polskiego przeciętnego gospodarstwa rolnego jest w znacznym stopniu podobna do struktury produkcji gospodarstwa belgijskiego, łotewskiego i fińskiego. Natomiast struktura produkcji roślinnej przeciętnego polskiego gospodarstwa rolnego jest bardzo podobna do struktury produkcji roślinnej gospodarstwa fińskiego i brytyjskiego. W przypadku struktury produkcji zwierzęcej, w polskim przeciętnym gospodarstwie rolnym jest ona podobna do węgierskiej.

Keywords: individual farm, agricultural output, similarity of structure

Keywords in polish: indywidualne gospodarstwo rolne, produkcja rolnicza, podobieństwo struktur

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol8/issue2/art_11.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume8/issue2/art_11_pl.pdf
For citation:

MLA Ryś-Jurek, Roma. "The output of the average individual farm in Poland and in the European Union countries. An attempt of defining similarity of structures in 2005." J. Agribus. Rural Dev. 8.2 (2008): 119-133.
APA Roma Ryś-Jurek (2008). The output of the average individual farm in Poland and in the European Union countries. An attempt of defining similarity of structures in 2005. J. Agribus. Rural Dev. 8 (2), 119-133
ISO 690 RYś-JUREK, Roma. The output of the average individual farm in Poland and in the European Union countries. An attempt of defining similarity of structures in 2005. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 8.2: 119-133.
Corresponding address:
dr Roma Ryś-Jurek, Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
rys-jurek@up.poznan.pl