Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (8) 2008

Luiza Ossowska

Natural conditions of development in rural areas of Middle Pomerania - synthetic measurement

Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Środkowego - pomiar syntetyczny

Abstract: The article presents natural conditions in rural areas of Middle Pomerania. The region was delimited into four different levels of natural conditions. The research was based on the synthetic indicator.
Abstract in polish: W artykule zaprezentowano warunki przyrodnicze obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. W analizie uwzględniono następujące naturalne czynniki rozwoju: jakość i przydatność rolnicza gruntów, obszary prawnie chronione (oraz ograniczenia działalności gospodarczej na tychże terenach), atrakcyjność wynikająca z warunków naturalnych oraz położenie względem zbiorników wodnych. Badaniami objęto gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Obliczenia przeprowadzono w oparciu o wskaźnik syntetyczny, w wyniku czego badane jednostki zostały podzielone na cztery klasy reprezentujące różny poziom uwarunkowań naturalnych. Ogólnie rzecz ujmując, na obszarach wiejskich Pomorza Środkowego 40% badanych gmin dysponuje dobrymi warunkami naturalnymi, co stanowi odpowiednią bazę zarówno dla rozwoju zarówno turystyki, jak i innych form działalności gospodarczej.

Keywords: Middle Pomerania, synthetic indicator, natural conditions

Keywords in polish: Pomorze Środkowe, miernik syntetyczny, warunki naturalne

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol8/issue2/art_8.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume8/issue2/art_8_pl.pdf
For citation:

MLA Ossowska, Luiza. "Natural conditions of development in rural areas of Middle Pomerania - synthetic measurement." J. Agribus. Rural Dev. 8.2 (2008): 81-92.
APA Luiza Ossowska (2008). Natural conditions of development in rural areas of Middle Pomerania - synthetic measurement. J. Agribus. Rural Dev. 8 (2), 81-92
ISO 690 OSSOWSKA, Luiza. Natural conditions of development in rural areas of Middle Pomerania - synthetic measurement. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 8.2: 81-92.
Corresponding address:
dr Luiza Ossowska, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
ossowskaluiza@wp.pl