Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (8) 2008

Piotr Bogdan Nowak

Reproduction of fixed assets of Agricultural Property Stocks of the State Treasury Assets in Lease (based on the Poznań regional branch of Agricultural Property Agency of the State Treasury in 1995-2002)

Reprodukcja majątku trwałego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (na przykładzie oddziału terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2002)

Abstract: As a result of privatization of the state-owned agriculture the substantial and diverse assets were transferred to the agricultural property stock of the State Treasury. The impor-tant part of it constituted fixed assets (buildings and structures). The accepted methods of fixed assets depreciation and forms of amortization do not ensure their regeneration (replacement). Particularly, it concerns the leased fixed assets. The Lessee is not interested in a regeneration of assets and the owner (State Treasury) provides for this pur-pose only a small amount of financial means.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono strukturę przejętego do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa majątku byłych ppgr, jego rozdysponowanie oraz skutki specyficznych zasad rozliczania amortyzacji i możliwości odtworzenia majątku. Podkreślono niekorzystne warunki odtworzenia majątku trwałego w dzierżawie.

Keywords: immovable and durable assets, amortization, depreciation, lease, financial settlement

Keywords in polish: majątek trwały nieruchomy, umorzenia, amortyzacja, dzierżawy, rozliczenia finansowe

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol8/issue2/art_7.pdf
For citation:

MLA Nowak, Piotr Bogdan. "Reprodukcja majątku trwałego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (na przykładzie oddziału terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2002)." J. Agribus. Rural Dev. 8.2 (2008): 69-80.
APA Piotr Bogdan Nowak (2008). Reprodukcja majątku trwałego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (na przykładzie oddziału terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2002). J. Agribus. Rural Dev. 8 (2), 69-80
ISO 690 NOWAK, Piotr Bogdan. Reprodukcja majątku trwałego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (na przykładzie oddziału terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2002). J. Agribus. Rural Dev., 2008, 8.2: 69-80.
Corresponding address:
dr inż. Piotr Bogdan Nowak, ul. Kochanowskiego 5B, 63-000 Środa Wielkopolska, Poland
Authors email:
pbn@wp.pl