Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (8) 2008

Magdalena Kowalska

The role of tradition in mulitigeneration rural families in Małopolska

Rola tradycji w wielopokoleniowych rodzinach wiejskich w Małopolsce

Abstract: Research was carried out in 2006 in three gminas (administrative boroughs) of the Małopolska Province – Dębno, Wieliczka, and Zabierzów. 40 multigeneration rural families were selected in each gmina. Interviews were conducted with them on the basis of a questionnaire made up of three parts focused on the representatives of three genera-tions: grandparents, parents, and grandchildren. 360 people were surveyed in total. The results of the research, which are presented here, will try to provide an answer to the ques-tion of how critical a role tradition plays in the life of multigeneration rural families, and also to what extent they cherish the customs and habits which they have inherited from previous generations.
Abstract in polish: Badania zostały przeprowadzone w 2006 roku w trzech małopolskich gminach – Dębnie, Wieliczce i Zabierzowie. Do badań dobrano po 40 wielopokoleniowych rodzin wiejskich w każdej gminie. Przeprowadzono z nimi wywiady według kwestionariusza, który został podzielony na trzy części, skierowane do przedstawicieli trzech pokoleń: dziadków, rodziców i wnuków. Łącznie przebadano 360 osób. Prezentowane wyniki badań będą stanowiły próbę odpowiedzi na pytanie, jak istotną rolę odgrywa tradycja w życiu wielopokoleniowych rodzin wiejskich, a także, w jakim zakresie są w nich kultywowane zwyczaje odziedziczone po poprzednich pokoleniach.

Keywords: tradition, multigeneration families, rural families, customs and traditions

Keywords in polish: tradycja, rodziny wielopokoleniowe, rodziny wiejskie, zwyczaje

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol8/issue2/art_6.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume8/issue2/art_6_pl.pdf
For citation:

MLA Kowalska, Magdalena. "The role of tradition in mulitigeneration rural families in Małopolska." J. Agribus. Rural Dev. 8.2 (2008): 57-67.
APA Magdalena Kowalska (2008). The role of tradition in mulitigeneration rural families in Małopolska. J. Agribus. Rural Dev. 8 (2), 57-67
ISO 690 KOWALSKA, Magdalena. The role of tradition in mulitigeneration rural families in Małopolska. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 8.2: 57-67.
Corresponding address:
dr Magdalena Kowalska, Katedra Socjologii i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
Authors email:
mkowalska@ar.krakow.pl