Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (8) 2008

Elżbieta Daszkowska

Zwischen Osten und Westen. Die wichtigsten Probleme in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Ukraine, Russland und Polen

Między Wschodem a Zachodem. Kluczowe problemy w relacjach gospodarczych Ukrainy z Rosją i Polską

Abstract: Seit der Wiedergewinnung der staatlichen Unabhängigkeit im Jahre 1991, vollzieht sich in der Ukraine ein tief greifender politischer und wirtschaftlicher Wandel. Darüber hinaus wollen die Ukrainer der Europäischen Union beitreten. Andererseits ist allerdings zu beobachten, dass die Ukraine zu Beginn ihrer Staatlichkeit immer noch im Zentrum des Interesses der Russischen Föderation steht. Russland kann weder politische noch wirtschaftliche Unabhängigkeit seiner ehemaligen Republik akzeptieren und übt deswegen einen starken politischen Druck auf ihren westlichen Nachbarnstaat. Dies hat zum Ziel, die Ukraine in seiner Einflusssphäre zu behalten. Angespannte Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland haben auch einen gewissen Einfluss auf bilaterale Beziehungen dieses Staats zu Polen.
Abstract in polish: Odkąd Ukraina odzyskała suwerenność państwową w 1991 roku, kraj ten znajduje się w stanie głębokiej transformacji gospodarczo-politycznej. Dodatkowo, Ukraina nosi się z zamiarem wstąpienia do Unii Europejskiej. Z drugiej strony, można zaobserwować, że ta młoda państwowość wciąż znajduje się w kręgu zainteresowania Rosji, która nie akceptuje ani politycznej ani gospodarczej suwerenności swojej byłej republiki i wywiera silną presję na sąsiada, aby utrzymać go w strefie wpływów. Napięte stosunki Ukrainy z Rosją przekładają się na kontakty bilateralne tego państwa z Polską.

Keywords: Druckmittel, energetische Unabhängigkeit, Importverbot von Fleisch aus Polen, Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union

Keywords in polish: instrumenty nacisku, niezależność energetyczna, zakaz importu polskiego mięsa, akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej

PDF in in german Full text available in german in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol8/issue2/art_3.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume8/issue2/art_3_pl.pdf
For citation:

MLA Daszkowska, Elżbieta. "Zwischen Osten und Westen. Die wichtigsten Probleme in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Ukraine, Russland und Polen." J. Agribus. Rural Dev. 8.2 (2008): 25-36.
APA Elżbieta Daszkowska (2008). Zwischen Osten und Westen. Die wichtigsten Probleme in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Ukraine, Russland und Polen. J. Agribus. Rural Dev. 8 (2), 25-36
ISO 690 DASZKOWSKA, Elżbieta. Zwischen Osten und Westen. Die wichtigsten Probleme in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Ukraine, Russland und Polen. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 8.2: 25-36.
Corresponding address:
mgr Elżbieta Daszkowska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Authors email:
e.daszkowska@wp.pl