Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (7) 2008

Rafał Baum

Sustainable development of agriculture and its assessment criteria

Zrównoważony rozwój rolnictwa i kryteria jego oceny

Abstract: In the paper the sustainable development in historical view and theoretical aspects (conception, definition and aims of sustainable, dominant trends in UE agriculture) was presented. In the research on this problem, construction of the tools and models for the estimation of farms sustainable development level is necessary – the paper presents mythological trial of systematization of the principal indicators groups on this estimation.
Abstract in polish: Rozwój rolnictwa po II wojnie światowej, oparty na intensyfikacji produkcji rolnej – przynosząc znaczne sukcesy – doprowadził do wielu negatywnych zjawisk (nadprodukcja, poważne zagrożenia dla ekosystemu, pogorszenie jakości produktów itp.). W ostatnich latach podjęto wiele działań modyfikujących Wspólną Politykę Rolną. Zmierzały one do ekstensyfikacji produkcji rolnej oraz do opracowania systemu bodźców ekonomicznych stymulujących technologie, zmniejszające zagrożenie dla środowiska. Wy-mienione wyżej działania nie zakończą się sukcesem, o ile nie zostaną oparte na szerokiej systemowej koncepcji ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa. Jest nią propagowa-na koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju. W artykule przedstawiono rys historyczny i teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju (koncepcja, definicja i cele, do-minujące tendencje w rolnictwie Unii Europejskiej). W dalszych badaniach nad tą problematyką kluczowym i niezbędnym elementem staje się wypracowanie metod służących ocenie stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych. Praca przedstawia metodologiczną próbę systematyzacji podstawowych grup wskaźników i kryteriów takiej oceny.

Keywords: agriculture, farm management, sustainable development, sustainable development indicators

Keywords in polish: rolnictwo, zarządzanie gospodarstwem, zrównoważony rozwój, wskaźniki zrównoważonego rozwoju

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol7/issue1/art_1.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume7/issue1/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Baum, Rafał. "Sustainable development of agriculture and its assessment criteria." J. Agribus. Rural Dev. 7.1 (2008): 5-15.
APA Rafał Baum (2008). Sustainable development of agriculture and its assessment criteria. J. Agribus. Rural Dev. 7 (1), 5-15
ISO 690 BAUM, Rafał. Sustainable development of agriculture and its assessment criteria. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 7.1: 5-15.
Corresponding address:
dr inż. Rafał Baum, Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
baum@up.poznan.pl