Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (7) 2008

Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera

Financial consequences of differentiation of labour productivity strategy in agricultural farms

Finansowe konsekwencje zróżnicowania strategii wydajności pracy w gospodarstwach rolnych

Abstract: In the study the results of analysis of economic-financial condition of farms according to the labour productivity strategy have been presented. The research showed, that increasing the value added and the reduction of employment (+ΔP, –ΔZ) is the most attractive way of the development of the labour productivity from technical-economic, fi-nancial and income parameters point of view. Households undertaking this kind of strat-egy of the labour productivity stood out with proper financial liquidity, satisfied ability for management debt, with the high efficiency measured by rotation and the productivity of production factors and the ability to generate profit. With reference to the Polish agricul-ture implementation of this variant will be difficult due to current structure of the agricul-ture, the general level of development of the economy and weak influence of institutional mechanisms, which has significant impact in agrarian transformation all over the word.
Abstract in polish: W opracowaniu zaprezentowano wyniki analizy przekrojowo-dynamicznej charakterystyk ekonomicznych i finansowych, opisujących ścieżki przemian gospodarstw rolnych w zależności od stosowanej strategii wydajności pracy. W analizie skoncentrowano się na przemianach w sytuacji finansowej, określonej przez wybrane kryteria oceny statycznej i dynamicznej płynności finansowej, poziomu zadłużenia i zdolności jego obsługi, sprawności gospodarowania, siły dochodowej oraz zdolności do generowania zysków.

Keywords: labour productivity, strategies, agriculture, farms, efficiency, finance

Keywords in polish: wydajność pracy, strategia, rolnictwo, gospodarstwo rolne, efektywność, finanse

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol7/issue1/art_4.pdf
For citation:

MLA Gołaś, Zbigniew, and Magdalena Kozera. "Finansowe konsekwencje zróżnicowania strategii wydajności pracy w gospodarstwach rolnych." J. Agribus. Rural Dev. 7.1 (2008): 43-60.
APA Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera (2008). Finansowe konsekwencje zróżnicowania strategii wydajności pracy w gospodarstwach rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 7 (1), 43-60
ISO 690 GOłAś, Zbigniew, KOZERA, Magdalena. Finansowe konsekwencje zróżnicowania strategii wydajności pracy w gospodarstwach rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 7.1: 43-60.
Corresponding address:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
zbyszekg@up.poznan.pl