Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (7) 2008

Barbara Hadryjańska

The implementation of the sustainable development concept in agri-food companies

Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych

Abstract: The principle of sustainable development is a fundamental assumption of Ecological National Politics that compels agri-food companies to protect natural environment. According to the principle of sustainable development, companies in their activity should follow equally economical targets as well as social and environmental ones Practical im-plementation of these purposes demands the introduction of ecological management sys-tems into agri-food companies, which enlarge the efficiency of proecological activities in those units.
Abstract in polish: W artykule zostały przedstawione podstawowe założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz polityki ekologicznej kraju opartej na idei ekorozwoju. Ponieważ przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego mają duży wpływ na degradację środowiska naturalnego, zaprezentowano również strategie ochrony środowiska w tych przedsiębiorstwach. Strategie prośrodowiskowe wymagają skutecznego instrumentu do prawidłowego funkcjonowania, którym jest właściwa organizacja działań środowiskowych, czyli zarządza-nie środowiskiem. Może ono przybierać formy systemu zarządzania środowiskowego, np. według norm ISO 14001 lub wg EMAS.

Keywords: sustainable development, the environmental management, companies of agri-

Keywords in polish: zrównoważony rozwój, zarządzanie środowiskiem, przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, polityka ekologiczna

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol7/issue1/art_8.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume7/issue1/art_8_pl.pdf
For citation:

MLA Hadryjańska, Barbara. "The implementation of the sustainable development concept in agri-food companies." J. Agribus. Rural Dev. 7.1 (2008): 99-108.
APA Barbara Hadryjańska (2008). The implementation of the sustainable development concept in agri-food companies. J. Agribus. Rural Dev. 7 (1), 99-108
ISO 690 HADRYJAńSKA, Barbara. The implementation of the sustainable development concept in agri-food companies. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 7.1: 99-108.
Corresponding address:
dr Barbara Hadryjańska, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
hadryjanska@up.poznan.pl