Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (7) 2008

Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Kayzer

The length of cash conversion cycle - result of different construction of ratios

Długość cyklu konwersji gotówki - następstwo różnej konstrukcji mierników

Abstract: The differences in the length of the conversion cycle, resulting from different methodology of counting action efficiency ratios and the influence of adopted assumptions on formulated conclusions has been presented in the study. The research showed that between cycles of cash conversion significant differences step out, in dependent on received method calculation. Cycle of cash conversion permits to estimate the efficiency of working of enterprise, and it is helpful in opinion of financial liquidity, however on basis of presented results of research, his connection with ratios of financial liquidity is show hard. Introduced considerations do not show on correctness of concrete way the calculation of cash conversion cycle cash unambiguously. However for applying variant I the most features show.
Abstract in polish: W pracy omówiono różnice w długości cyklu konwersji, wynikające z różnej konstrukcji mierników oraz wpływ zastosowanych założeń na sformułowane wnioski.

Keywords: operating cycle, cash conversion cycle, financial liquidity, current liquidity, inventory turnover, amount due turnover, liabilities turnover

Keywords in polish: cykl operacyjny, cykl konwersji gotówki, płynność finansowa, płynność bieżąca, cykl zapasów, cykl należności, okres spłaty zobowiązań

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol7/issue1/art_2.pdf
For citation:

MLA Bieniasz, Anna, and Dorota Czerwińska-Kayzer. "Długość cyklu konwersji gotówki - następstwo różnej konstrukcji mierników." J. Agribus. Rural Dev. 7.1 (2008): 17-27.
APA Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Kayzer (2008). Długość cyklu konwersji gotówki - następstwo różnej konstrukcji mierników. J. Agribus. Rural Dev. 7 (1), 17-27
ISO 690 BIENIASZ, Anna, CZERWIńSKA-KAYZER, Dorota. Długość cyklu konwersji gotówki - następstwo różnej konstrukcji mierników. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 7.1: 17-27.
Corresponding address:
dr Anna Bieniasz, Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
bieniasz@up.poznan.pl