Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (7) 2008

Justyna Górna

Factors affecting decisions related to the implementation of quality management systems and their results in the opinion of dairy industry companies

Czynniki wpływające na decyzje związane z wdrażaniem systemów zarządzania jakością oraz ich skutki w ocenie przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego

Abstract: It present in article factors affecting decisions related to the implementation of quality management systems and positive and negative effects of their functioning.
Abstract in polish: Obecnie jakość jest postrzegana jako czynnik podstawowy, gwarantujący utrzymanie się na rynku przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Osiągniecie pożądanej jakości nie jest dzisiaj możliwe bez wdrożenia systemów zarządzania jakością, spośród których największą rolę w przedsiębiorstwach rodzimych odgrywa system zarządzania jakością oraz system HACCP. Badania ankietowe dotyczące systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz systemu HACCP były przeprowadzone wśród producentów wyrobów mleczarskich (EKD 15.5), mających swoje zakłady na terenie Wielkopolski i zatrudniających powyżej 9 pracowników. Badania wykazały dostosowanie się polskich przedsiębiorstw sektora mleczarskiego w zadowalający sposób do obowiązku wdrożenia systemu HACCP oraz umiarkowane zainteresowanie systemem zarządzania jakością, którego stosowanie nie jest obligatoryjne. Pomimo odnotowywanych efektów pozytywnych wśród jednostek, które posiadają SZJ, koszty wdrażania i certyfikowania są na tyle wysokie, że dla wielu przedsiębiorstw stanowią one barierę nie do pokonania.

Keywords: the quality management systems, dairy manufacturers, certification, HACCP

Keywords in polish: system zarządzania jakością, przemysł mleczarski, certyfikacja, HACCP

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol7/issue1/art_7.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume7/issue1/art_7_pl.pdf
For citation:

MLA Górna, Justyna. "Factors affecting decisions related to the implementation of quality management systems and their results in the opinion of dairy industry companies." J. Agribus. Rural Dev. 7.1 (2008): 89-97.
APA Justyna Górna (2008). Factors affecting decisions related to the implementation of quality management systems and their results in the opinion of dairy industry companies. J. Agribus. Rural Dev. 7 (1), 89-97
ISO 690 GóRNA, Justyna. Factors affecting decisions related to the implementation of quality management systems and their results in the opinion of dairy industry companies. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 7.1: 89-97.
Corresponding address:
dr Justyna Górna, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
gorna@up.poznan.pl