Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (7) 2008

Anna Wielicka

Goal conflicts in consumer food choices

Konflikt celów w wyborach konsumentów żywności

Abstract: Paper provides an analysis of goals and choices attached to food consumption. The study is an insight into intertemporal decisions that involve uncertainty and risk. Results were explained by a model of hyperbolic discounting that describes inconsistent preferences which appear to be frequent phenomena among hedonic and utilitarian goals when options are attributed to different moments.
Abstract in polish: Praca na podstawie analizy wyników badania ankietowego przedstawia najczęściej występujące konflikty celów w wyborach dotyczących żywności oraz wskazuje na dominację konfliktu między smakiem a zwrotnością. Następnie prezentuje model, na podstawie którego można wnioskować, w jaki sposób konflikt pomiędzy celem hedonistycznym, jakim jest smak i celem utylitarnym, jakim jest zdrowotność, będzie rozwiązany. Proponowany model dyskontowania hiperbolicznego umożliwia wyjaśnienie preferencji, tak częstych w konsumpcji żywności a niestabilnych w czasie. Praca wskazuje również na to, w jaki sposób należy postępować, by zachować większą spójność preferencji i ustrzec się od wyborów niesatysfakcjonujących.

Keywords: consumer, consumption, hedonic goals, utilitarian goals, hyperbolic discounting, intertemporal choice, food

Keywords in polish: konsument, konsumpcja, teoria wyboru, cele hedoniczne, cele utylitarne, dyskontowanie hiperboliczne, wybór międzyokresowy, neuroekonomia, żywność

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol7/issue1/art_12.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume7/issue1/art_12_pl.pdf
For citation:

MLA Wielicka, Anna. "Goal conflicts in consumer food choices." J. Agribus. Rural Dev. 7.1 (2008): 149-155.
APA Anna Wielicka (2008). Goal conflicts in consumer food choices. J. Agribus. Rural Dev. 7 (1), 149-155
ISO 690 WIELICKA, Anna. Goal conflicts in consumer food choices. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 7.1: 149-155.
Corresponding address:
mgr Anna Wielicka, Katedra Ekonomiki Przetwórstwa, Marketingu i Konsumpcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
wielicka@up.poznan.pl