Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Issue 1 (7) 2008

Cover (Inner front) Issue (1) 2008 - Cover (Inner front)
Contents Issue (1) 2008 - Contents

Contents:

Issue 1 (7) 2008
Rafał Baum
Sustainable development of agriculture and its assessment criteria
Zrównoważony rozwój rolnictwa i kryteria jego oceny
Issue 1 (7) 2008
Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Kayzer
The length of cash conversion cycle - result of different construction of ratios
Długość cyklu konwersji gotówki - następstwo różnej konstrukcji mierników
Issue 1 (7) 2008
Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera
Ecological implication of pig production concentration
Ekologiczne konsekwencje koncentracji produkcji trzody chlewnej
Issue 1 (7) 2008
Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera
Financial consequences of differentiation of labour productivity strategy in agricultural farms
Finansowe konsekwencje zróżnicowania strategii wydajności pracy w gospodarstwach rolnych
Issue 1 (7) 2008
Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera
Polish pig sector in global context
Polski sektor trzodowy w kontekście globalnym
Issue 1 (7) 2008
Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera
Strategies of labour productivity in agricultural farms
Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych
Issue 1 (7) 2008
Justyna Górna
Factors affecting decisions related to the implementation of quality management systems and their results in the opinion of dairy industry companies
Czynniki wpływające na decyzje związane z wdrażaniem systemów zarządzania jakością oraz ich skutki w ocenie przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego
Issue 1 (7) 2008
Barbara Hadryjańska
The implementation of the sustainable development concept in agri-food companies
Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych
Issue 1 (7) 2008
Walenty Poczta, Małgorzata Kołodziejczak
Regionaldifferenzierung der Landwirtschaftseffektivität in der Europäischen Union
Regionalne zróżnicowanie produktywności rolnictwa w Unii Europejskiej
Issue 1 (7) 2008
Walenty Poczta, Małgorzata Kołodziejczak
Sozialökonomische Regionaldifferenzierung der Landwirtschaft in der Europäischen Union
Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Unii Europejskiej
Issue 1 (7) 2008
Karol Wajszczuk
The role of logistics in sustainable development of agricultural enterprises
Rola logistyki w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw rolniczych
Issue 1 (7) 2008
Anna Wielicka
Goal conflicts in consumer food choices
Konflikt celów w wyborach konsumentów żywności
Issue 1 (7) 2008
Irena Jędrzejczyk
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Ochrona ubezpieczeniowa na rzecz sektora rolnego"
Issue 1 (7) 2008
Ewa Kiryluk-Dryjska, Karolina Pawlak
Sprawozdanie z VIII Kongresu Ekonomistów Polskich
Issue 1 (7) 2008
Anna Wielicka
Sprawozdanie z konferencji "Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta"

15 matches find