Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (49) 2018 , DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00425

Mateusz Mierzejewski

IMPACT OF CHANGES IN AGRICULTURAL COMMODITY PRICES ON CHANGES IN RETAIL PRICES OF AGRI-FOOD PRODUCTS IN POLAND IN 2007–2016

Abstract:

This paper presents the impact of changes in prices
of agricultural products on changes in retail prices of agrifood
products. The basis for the study was data on changes
in prices of milk, wheat, pork and poultry and derived products
in Poland in 2007–2016. A relationship was discovered
between the variables, on one side, and lags between the examined
time series, on the other. The cross-spectral analysis
was used to study the periodicity of changes and lags between
time series.

Keywords: food industry, agriculture, retail, prices

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol49/issue3/art_31.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00425
For citation:

MLA Mierzejewski, Mateusz. "IMPACT OF CHANGES IN AGRICULTURAL COMMODITY PRICES ON CHANGES IN RETAIL PRICES OF AGRI-FOOD PRODUCTS IN POLAND IN 2007–2016." J. Agribus. Rural Dev. 49.3 (2018): 287-298.
APA Mateusz Mierzejewski (2018). IMPACT OF CHANGES IN AGRICULTURAL COMMODITY PRICES ON CHANGES IN RETAIL PRICES OF AGRI-FOOD PRODUCTS IN POLAND IN 2007–2016. J. Agribus. Rural Dev. 49 (3), 287-298
ISO 690 MIERZEJEWSKI, Mateusz. IMPACT OF CHANGES IN AGRICULTURAL COMMODITY PRICES ON CHANGES IN RETAIL PRICES OF AGRI-FOOD PRODUCTS IN POLAND IN 2007–2016. J. Agribus. Rural Dev., 2018, 49.3: 287-298.
Corresponding address:
Msc Mateusz Mierzejewski, Department of Organization Management and Development Strategy, Cracow University of Economics, 27 Rakowicka St., 31-510 Kraków, Poland,
Authors email:
mierzejm@uek.krakow.pl,

References

 • Bełdycka-Bórawska, A., Bórawski P., Jankowski K. (2015).
 • Zmienność cen na rynku rzepaku w Polsce [Price volatility
 • on the rapeseed market in Poland]. Rocz. Nauk. SERiA,
 • 17(3), 37–43.
 • Chotkowski, J., Deluga, W. (2003). Wpływ cech rynku rolnego
 • na specyfikację marketingu [The impact of agricultural
 • market features on the marketing specification]. In: Marketing
 • w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego
 • [Marketing in development strategies for the agri-food
 • sector]. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • dlahandlu.pl (n.d.). Retrieved Aug 1st 2018 from: http://www.
 • dlahandlu.pl/
 • Firlej, K. (2008). Rozwój przemysłu rolno-spożywczego
 • w sektorze agrobiznesu i jego determinanty [The development
 • of the agro-social industry and its determinants].
 • Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 • GUS (n.d.). Główny Urząd Statystyczny [Central Statistical
 • Office]. Retrieved Aug 1st 2018 from: http://stat.gov.pl
 • Grudziński, Z. (2009). Relacje cen surowców energetycznych
 • na rynkach światowych [Relations of energy prices on
 • global markets]. Przegl. Górn., 65(11–12), 9–14.
 • Jerzak, M. A., Łąkowski, H. S. (2013). Towarowe instrumenty
 • pochodne w stabilizowaniu dochodów z produkcji rzepaku
 • w warunkach rosnącego ryzyka cenowego [Commodity
 • derivatives in stabilizing income from rapeseed production
 • in conditions of increasing price risk]. Zesz. Nauk.
 • SGGW Ekon. Org. Gosp. Żywn., 103, 131–140.
 • Łuczyński, W. (2015). Zastosowanie analizy widma wzajemnego
 • w badaniu dynamiki indeksu giełdowego Dax
 • [Application of the mutual spectrum analysis in the study
 • of the dynamics of the Dax stock index]. Stud. Oecon.
 • Posnan., 3, 9, 19–56.
 • MacKinnon, J. G. (1991). Critical Values for Cointegration
 • Tests. In: R. F. Engle, C. W. J. Granger, Long-Run Economic
 • Relationships: Readings in Cointegration. Oxford:
 • Oxford University Press.
 • Mahadeva, L., Robinson, P. (2004). Unit root testing to help
 • model building. London: Bank of England.
 • Pawlak, J. (2014). Wpływ cen surowców kopalnych na ceny
 • nośników energii w Polsce [The impact of fossil raw materials
 • prices on energy prices in Poland]. Probl. Agric.
 • Eng., I–III, 1(83), 31–42.
 • Phillips, P. C. B., Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in
 • Time Series Regression, Biometrika, 75, 2, 356–346.
 • Poczta, W., Kiryluk, E. (2004). Relacje cen i wartości produkcji
 • rolniczej i produktów spożywczych. Analiza porównawcza
 • w długim okresie [Relations of prices and values
 • of agricultural production and food products. Comparative
 • analysis in the long run]. In: Agrobiznes 2004. Sytuacja
 • agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
 • [Agribusiness 2004. The agribusiness situation in
 • Poland after joining the European Union]. Wrocław: Wyd.
 • AEkonomicznej we Wrocławiu.
 • Rosiak, E. (2014). Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego
 • [Domestic rape market compare to the world market].
 • Zesz. Nauk. SGGW Probl. Roln. Świat., 14(29), 1,
 • 86–96.
 • World Bank (2009). Global Economic Prospects 2009: Commodities
 • at the Crossroads. Retrieved from: https://openknowledge.
 • worldbank.org/handle/10986/2581
 • Zaród, J. (2017). Factors Shaping the Prices of Selected Agrifood
 • Products. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln.
 • Świat., 17 (XXXII), 3, 298–307.
 • Zawadzka, D., Pasińska, D. (2016). Rynek mięsa. Stan i perspektywy
 • [Meat market. Status and prospects]. IERiGŻ-PIB,
 • ARR, MRiRW.
 • Zieliński, K. (2002). Elastyczność podaży produktów rolniczych
 • w Polsce [The flexibility of supply of agricultural
 • products in Poland]. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.