Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (49) 2018 , DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00385

Magdalena Kozera-Kowalska

POLAND’S PATH TOWARDS SUSTAINABLE PORK PRODUCTION CHAIN

Abstract:

This paper analyzes the situation of the Polish pork
production sector in the context of all stages of food distribution.
As shown by available information, particular links of
the pork supply chain changed significantly. This is true for
both real (producer-processor-client) and instrumental aspects
(including information transfer between sectors). The analysis
also identified two worrying developments. The first one is related
to the pig production structure (the decreasing number of
farms does not result in a considerable increase in the production
volume per farm). The other one is related to competitiveness:
in Poland, the seemingly strong concentration of operators
at slaughter and meat processing stages is still insufficient
to face the competitive power of foreign businesses active in
the increasingly liberalized agri-food market, both inside and
outside the EU.

Keywords: sustainable food chain, agribusiness, pork production, pork chain, concentration in pork supply chain

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol49/issue3/art_29.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00385
For citation:

MLA Kozera-Kowalska, Magdalena. "POLAND’S PATH TOWARDS SUSTAINABLE PORK PRODUCTION CHAIN." J. Agribus. Rural Dev. 49.3 (2018): 273-278.
APA Magdalena Kozera-Kowalska (2018). POLAND’S PATH TOWARDS SUSTAINABLE PORK PRODUCTION CHAIN. J. Agribus. Rural Dev. 49 (3), 273-278
ISO 690 KOZERA-KOWALSKA, Magdalena. POLAND’S PATH TOWARDS SUSTAINABLE PORK PRODUCTION CHAIN. J. Agribus. Rural Dev., 2018, 49.3: 273-278.
Corresponding address:
PhD Magdalena Kozera-Kowalska, Department of Economics of Agribusiness Enterprises, Poznań University of Life Sciences, 28 Wojska Polskiego St., 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
mkozera@up.poznan.pl

References

 • Janiuk, I. (2011). Grupy kapitałowe w procesie koncentracji
 • przetwórstwa mięsnego w Polsce [Capital groups in the
 • concentration process of meat processing in Poland]. Org.
 • Zarz., 2(145), 83–102 [in Polish].
 • Kozera, M. (2007). The structure of food chain and changes
 • in the producer/consumer relationship in Poland and the
 • EU. Sci. J. Warsaw Univ. Life Sci. Glob. Agric. Issues, 2,
 • 240–246.
 • Kozera-Kowalska, M. (2016). Klaster na rynku mięsa – integracja
 • z szansą [Cluster on the meat market - integration
 • with an opportunity]. Trzoda Chlew., 4, 12–14 [in Polish].
 • Maternowska, M. (2004). Łańcuch dostaw – zagadnienia
 • wybrane [Supply chain – selected issues]. Logistyka, 3,
 • 21–24 [in Polish].
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Ministry of Agriculture
 • and Rural Development] (n.d.). Retrieved from:
 • www.minrol.gov.pl/pol/content/download/29134/162057/
 • file/wykaz
 • Motowidlak, U., Fajczak-Kowalska, A. (2010). Wartość dodana
 • w łańcuchu dostaw żywności [Value added in the food
 • supply chain]. Zesz. Nauk. SGGW. Probl. Roln. Świat.,
 • 10(2), 91–99 [in Polish].
 • Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych na lata 2016–
 • 2020 [2016–2020 Program for the development of main
 • agricultural markets in Poland] (2016). Warsaw: Ministry
 • of Agriculture and Rural Development [in Polish].
 • Public Information Bulletin of the Central Statistical Office
 • (n.d.). Quarterly data on national economic operators entered
 • to the REGON register who declare to be active.
 • Retrieved from: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statys
 • tyki-publicznej/rejestr-regon/liczba-podmiotow-w-reje
 • strze-regon-tablice/kwartalna-informacja-o-podmiotachgospodarki-
 • narodowej-w-rejestrze-regon-deklarujacychprowadzenie-
 • dzialalnosci/
 • PWC (2015). Rynek handlu detalicznego w Polsce. Potencjalne
 • skutki wprowadzenia węgierskich rozwiązań regulacyjnych
 • dla polskich sieci handlowych [Retail market in
 • Poland. Potential effects of the introduction of Hungarian
 • regulatory solutions for Polish retail chains]. Retrieved
 • from: https://www.pwc.pl/pl/publikacje/assets/raport_rynek_
 • handlu_detalicznego_w_polsce.pdf [in Polish]
 • Roczniki statystyczne [Statistical Yearbooks] (n.d.). Retrieved
 • from: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne
 • [in Polish].
 • Rokicka, E., Woźniak, W. (2016). W kierunku zrównoważonego
 • rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty [Towards
 • sustainable development. Concepts, interpretations,
 • contexts]. Łódź: Wyd. Katedra Socjologii Ogólnej, Uniwersytet
 • Łódzki [in Polish].
 • Rutkowski, K. (2004). Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba
 • sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką
 • [Supply chain management – an attempt to specify
 • the date and define relationships with logistics]. Gospod.
 • Mater. Logist., 12, 2–8 [in Polish].
 • Sroka, R. (2012). CRS w łańcuchu dostaw. Aspekty: ekonomiczne,
 • społeczne, środowiskowe [CRS in the supply chain.
 • Aspects: economic, social, environmental]. Retrieved
 • May 10th 2017 from: paiz.gov.pl [in Polish].
 • Tereszczuk, M. (2014). Internacjonalizacja polskiego sektora
 • mięsnego [Internationalization of the Polish meat sector].
 • Rocz. Nauk. SERiA, 16(4), 316–322 [in Polish].
 • Utnik-Banaś, K. (2015). Struktura gospodarstw specjalizujących
 • się w produkcji trzody chlewnej w Polsce [The structure
 • of farms specializing in pig production in Poland].
 • Probl. Drobn. Gosp., 2, 69–80 [in Polish].