Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (49) 2018 , DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00381

Dawid Olewnicki, Marzena Iwańska, Zbigniew Laudański†

ECONOMIC CONDITIONS AFFECTING FRUIT CONSUMPTION IN POLAND: EVIDENCE FROM A COUNTRY WITH TWO ECONOMIC SYSTEMS IN 1965–2014

Abstract:

The purpose of this study is to evaluate the longterm
changes in total fruit consumption in Poland from 1965
to 2014, and to test the impact of developing trends and the
effects of the economic situation on fruit consumption in that
period. The analysis suggests that changes in fruit consumption
in Poland over the last half century correlate with the
characteristics of the economic cycle. Two phases of growth
in consumption and two phases representing a downward
trend may be identified. The artificial variable (the increase or
decrease value) allowed to confirm the existence of cyclical
factors. The two methods (HP and MLS) used to assess the
changes provided a picture of the activity of these factors. It
should be noted that the coefficient of the regression function
calculated with the HP is very similar to the one calculate with
the MLS, and is R2 = 0.645. These methods may therefore be
useful in predicting short-term changes in consumption levels.

Keywords: fruits, consumption, business cycles, economic conditions

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol49/issue3/art_34.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00381
For citation:

MLA Olewnicki, Dawid, et al. "ECONOMIC CONDITIONS AFFECTING FRUIT CONSUMPTION IN POLAND: EVIDENCE FROM A COUNTRY WITH TWO ECONOMIC SYSTEMS IN 1965–2014." J. Agribus. Rural Dev. 49.3 (2018): 321-331.
APA Dawid Olewnicki, Marzena Iwańska, Zbigniew Laudański† (2018). ECONOMIC CONDITIONS AFFECTING FRUIT CONSUMPTION IN POLAND: EVIDENCE FROM A COUNTRY WITH TWO ECONOMIC SYSTEMS IN 1965–2014. J. Agribus. Rural Dev. 49 (3), 321-331
ISO 690 OLEWNICKI, Dawid, IWAńSKA, Marzena, LAUDAńSKI&#, Zbigniew. ECONOMIC CONDITIONS AFFECTING FRUIT CONSUMPTION IN POLAND: EVIDENCE FROM A COUNTRY WITH TWO ECONOMIC SYSTEMS IN 1965–2014. J. Agribus. Rural Dev., 2018, 49.3: 321-331.
Corresponding address:
PhD Dawid Olewnicki, Section of Horticultural Economics, Warsaw University of Life Sciences, 159 Nowoursynowska St., 02-766 Warszawa, Poland,
Authors email:
dawid_olewnicki@sggw.pl

References

 • Agudo, A., Pera, G. (1999). Vegetable and fruit consumption
 • associated with anthropometric, dietary and lifestyle factors
 • in Spain. EPIC Group of Spain. European Prospective
 • Investigation into Cancer. Public Health Nutr., 2(3),
 • 263–271.
 • Adamczyk, G. (2002). Analiza dochodowych uwarunkowań
 • konsumpcji w gospodarstwach domowych w latach
 • dziewięćdziesiątych [Analysis of profitable conditions
 • of household consumption in the nineties]. Rocz. Akad.
 • Roln. Pozn., 343, 3–16.
 • Ancyparowicz, G. (2009). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej [Direct
 • foreign investment in Poland after accession to the European
 • Union]. Zesz. Nauk. SGGW Ekon. Org. Gosp.
 • Żywn., 77, 89–103.
 • Brzozowski, P. (2008). Zmiany w ekonomice produkcji jabłek
 • w Polsce w latach 1950–2005 [Changes in the economics
 • of apple production in Poland in the years 1950–2005].
 • PhD thesis, Institute of Pomology and Floriculture,
 • Skierniewice.
 • Brzozowski, P. (2009). Zagospodarowanie jabłek w Polsce
 • w ostatnim 40-leciu [Development of apples in Poland
 • in the last 40-year period]. Zesz. Nauk. Inst. Sadown.
 • Kwiac., 17, 41–52.
 • CSO [GUS] (1966–1996). Roczniki statystyczne z lat 1966–
 • 1996 [Statistical Yearbooks from 1966–1996]. Warsaw:
 • Główny Urząd Statystyczny.
 • Ciechomski, W., Marzec-Wołczyńska, T., Niewiadomski, J.
 • (2000). Rynek owoców i warzyw. Strategiczne opcje dla
 • polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych
 • [Fruit and vegetable market. Strategic options
 • for the Polish agribusiness sector in the light of economic
 • analysis]. Warszawa: Wyd. Wieś Jutra.
 • De Jong R.M., Sakarya N. (2016). The Econometrics of the
 • Hodrick-Prescott filter. Rev. Econ. Stat., 98(2), 310-317.
 • Filipiak, T. (2006). Produkcja oraz spożycie owoców i warzyw
 • w Polsce [Production and consumption of fruit and
 • vegetables in Poland]. Rocz. Nauk. SERiA, 8(3), 33–38.
 • Gałązka, M., Grzelak, A. (2013). Tendencje konsumpcji żywności
 • w Polsce na tle uwarunkowań globalnych [Trends
 • in food consumption in Poland against global conditions].
 • Rocz. Ekon. Kuj.-Pom. Szk. Wyż. Bydg., 6, 223–241.
 • Gorton, G., Rouwenhorst, K. G. (2006). Facts and Fantasies
 • about Commodity Futures. Fin. Anal. J., 62(2), 47–68.
 • Górczyński, J. (2004). Podstawy ekonometrii [Basics of
 • econometrics]. Sochaczew: Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania
 • i Marketingu.
 • Gulbicka, B. (2000). Wyżywienie polskiego społeczeństwa
 • w ostatniej dekadzie XX wieku. Studia i monografie [Polish
 • society nourishment in the last decade of the twentieth
 • century]. Studia i monografie. Wydawnictwo Instytut Rolnictwa
 • i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 • IAFE [Instytut Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej] Analizy
 • Rynkowe – Rynek owoców i warzyw z lat 1996–2015
 • [Market Analysis – Fruit and vegetable market between
 • 1996–2015]. Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
 • i Gospodarski Żywnościowej, Warszawa.
 • Idzik, M. (2009). Zarządzanie ryzykiem cenowym, a możliwości
 • stabilizowania dochodów producentów rolnych –
 • aspekty poznawcze i aplikacyjne [Price risk management
 • and the possibility of stabilising the income of agricultural
 • producers-cognitive and application aspects]. W: Program
 • Wieloletni 2005–2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania
 • Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej
 • po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 148. Warszawa:
 • Wyd. IERiGŻ.
 • Kieżun, W. (2011). Reforma powiatowa z 1975 roku. Dekada
 • Gierka – wnioski dla obecnego okresu modernizacji
 • Polski [The reform of the counties in 1975. Gierek’s decade-
 • proposals for the modernisation of the Polish current
 • period] (p. 27–35). Warszawa: Wydawnictwo Uczelnia
 • Vistula.
 • Klepacki, B. (2008). Przesłanki zmiany roli rolnictwa w gospodarce
 • narodowej [Grounds for changing the role of
 • agriculture in the national economy]. Warszawa: SGGW.
 • Kwasek, M. (2000). Współzależność między spożyciem
 • żywności a poziomem dochodów w świetle współczynników
 • dochodowej elastyczności spożycia (popytu) [The
 • correlation between the consumption of food and income
 • levels in the light of the coefficients of income consumption
 • elasticity (demand)]. Mat. Konf. „Konsument żywności
 • i jego zachowania rynkowe” (pp. 155–159). Warszawa.
 • Kydland, F. E., Prescot, E. C. (1990). Business Cycles: Real
 • Facts and a Monetary Myth. Quart. Rev. Fed. Reserv.
 • Bank Minneapol., 14(2), 3–18.
 • McElroy, T. (2006). Exact Formulas for the Hodrick-Prescott
 • Filter. Research report series: Statistics 2006-9, Statistical
 • Research Division U.S. Census Bureau, Washington.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2014: PL-UE. Polskie 10
 • lat w Unii [Polish 10 years in the EU]. Raport. Ministerstwo
 • Spraw Zagranicznych.
 • Olewnicki, D. (2011). Przemiany w gospodarce ogrodniczej
 • w Polsce w latach 1965–2008 oraz perspektywy jej rozwoju
 • [Changes in the economy of horticulture in Poland
 • between 1965–2008 and the prospects of its development].
 • Praca doktorska. Warszawa: SGGW.
 • Śleszyńska-Świderska, A. (2014). Konsumpcja a wzrost gospodarczy
 • w Polsce. W cieniu globalnego kryzysu gospodarczego
 • [Consumption and economic growth in Poland.
 • In the shadow of the global economic crisis]. Nierów.
 • Społ. Wzrost Gosp., 38, 352–364.
 • Wawrzyniak, J. (1998). Zagadnienia ekonomiczne ogrodnictwa
 • w reformującej się gospodarce [Economic issues of
 • horticulture in the economy reforming]. Poznań: Wyd. AR.
 • WHO (2003). Fruit And Vegetable Promotion Initiative-A Meeting
 • Report, 25-27/08/03. Retrieved July 6th 2016 from:
 • http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/
 • f&v_promotion_initiative_report.pdf
 • Zawojska, A., Pisa, M. (2007). Polityka fi skalna jako stabilizator
 • koniunktury gospodarczej w teorii realnego cyklu
 • koniunkturalnego oraz praktyce krajów OECD w latach
 • 1970–2005 [Fiscal policy as a stabilizerb in economic theory,
 • real business cycle and practice of OECD countries
 • in the years 1970–2005]. Zesz. Nauk. Ekon. Org. Gosp.
 • Żywn., 63, 5–22.