Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (49) 2018 , DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00423

Wojciech Józwiak, Zofia Mirkowska, Wojciech Ziętara

NUMBER AND STRUCTURE OF FARMS IN POLISH AGRICULTURE AND IN SELECTED EU MEMBER STATES BETWEEN 2005 AND 2013

Abstract:

The purpose of this study was to confirm the changes
in the number and structure of farms in Poland, as well
as in selected EU countries between 2005 and 2013. The selection
of countries was intentional, taking into account the
following criteria: level of gross domestic product (GDP) per
capita and EU ‘seniority’ (older and newer states). A decrease
in the number of farms was observed, along with the polarization
process present in their structure, consisting in the occurrence
of two leading farm groups: large commercial farms,
being the main source of agricultural family income, and
semi-subsistence or even substantial subsistence farms being
the source of additional income. This cluster of farm groups
was defined as auxiliary. Their share in the overall number of
farms was dependent on the level of GDP per capita. In countries
with high levels of GDP (Belgium, the Netherlands), it
was lower and amounted to approximately 11%, while in the
countries with a low level of GDP (Czech Republic, Hungary,
Slovakia, Poland, Bulgaria, Romania), it went beyond 30%.
In all countries, except for Bulgaria and Romania, the level
of intensity of production organization in auxiliary farms was
lower. This was also the for in the production volume per hectare
of arable land.

Keywords: structure of farms, auxiliary farms, intensity, production organization, specialization of farms

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol49/issue3/art_28.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00423
For citation:

MLA Józwiak, Wojciech, et al. "NUMBER AND STRUCTURE OF FARMS IN POLISH AGRICULTURE AND IN SELECTED EU MEMBER STATES BETWEEN 2005 AND 2013." J. Agribus. Rural Dev. 49.3 (2018): 261-272.
APA Wojciech Józwiak, Zofia Mirkowska, Wojciech Ziętara (2018). NUMBER AND STRUCTURE OF FARMS IN POLISH AGRICULTURE AND IN SELECTED EU MEMBER STATES BETWEEN 2005 AND 2013. J. Agribus. Rural Dev. 49 (3), 261-272
ISO 690 JóZWIAK, Wojciech, MIRKOWSKA, Zofia, ZIęTARA, Wojciech. NUMBER AND STRUCTURE OF FARMS IN POLISH AGRICULTURE AND IN SELECTED EU MEMBER STATES BETWEEN 2005 AND 2013. J. Agribus. Rural Dev., 2018, 49.3: 261-272.
Corresponding address:
Prof. PhD hab. Wojciech Ziętara, Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute in Warsaw, 20 Świętokrzyska St., 00-002 Warsaw, Poland,
Authors email:
Wojciech.Zietara@ierigz.waw.pl

References

 • Characteristics of agricultural farms (2014). Information and
 • statistical study. Warsaw: CSO.
 • Dudek, M. (2016). Succession of individual agricultural farms
 • as a factor of structural transformations in the Polish agriculture.
 • Doctoral thesis prepared under instruction of Professor
 • M. A. Sikorska, typescript, Warsaw: IERiGŻ-PIB.
 • Eurostat (n.d.). Retrieved Nov 13th 2017 from: http://appsso.
 • eurostat.ec.europa eu.
 • Józwiak, W. (2013). Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne
 • w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. [Polish agriculture
 • and farms in the first and second decade of the
 • 21st century]. Program Wieloletni 2011–2014. Warsaw:
 • IERiGŻ-PIB.
 • Józwiak, W. (2016). Ocena możliwości rozwojowych
 • małotowarowych gospodarstw rolnych wobec zmian klimatu
 • i polityki gospodarczej. [Assessment of the development
 • opportunities of small farms against the changes
 • in climate and economic policy]. In: W. Józwiak (Ed.),
 • Przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne wobec zmian klimatu
 • i polityki rolnej [Agricultural holdings and farms
 • in the face of the climate change and agricultural policy].
 • Monografie Programu Wieloletniego, nr 28. Warsaw:
 • IERiGŻ-PIB.
 • Kędziora, A. (2005). Przyrodnicze podstawy gospodarowania
 • wodą w Polsce. [The natural basics of the water management
 • in Poland]. In: L. Ryszkowski, A. Kędziora (Eds.),
 • Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej. [Environmental
 • protection in the spatial management]. Poznań:
 • Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Kuś, J., Matyka, M. (2014). Zmiany organizacyjne w polskim
 • rolnictwie w ostatnim 10-leciu na tle rolnictwa UE. [Organizational
 • changes in Polish agriculture in the last 10
 • years against the background of EU agriculture]. Zagad.
 • Ekon. Roln., 4(341), 50–67.
 • Trzęsowski, M. (1985). Niektóre uwarunkowania zmian
 • strukturalnych w rolnictwie polskim. [Some conditions
 • of structural changes in Polish agriculture]. Ruch Prawn.
 • Ekon. Socjol., XLVII, 4, 195–204.
 • Wąs, A., Małażewska, S. (2012). Przemiany strukturalne
 • w rolnictwie w wybranych krajach europejskich. [Structural
 • changes in agriculture in the selected European countries].
 • Rocz. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 99, 4.
 • Wąs, A. (2015). Rola małych gospodarstw rolniczych w procesie
 • przemian strukturalnych polskiego rolnictwa. [The
 • role of small farms in the process of structural changes in
 • Polish agriculture]. Rocz. Ekon. Kuj.-Pomor. Szk. Wyż.
 • Bydg., 8.
 • Wigier, M. (2013). Model rozwoju rolnictwa polskiego
 • w świetle efektów realizacji WPR. [The model of development
 • of Polish agriculture in the light of the effects of
 • CAP implementation]. Zagad. Ekon. Roln., 1, 22–41.
 • Wojewodzic, T. ( 2010). Zjawiska schyłkowe w gospodarstwach
 • osób fizycznych i prawnych na obszarach Karpat
 • Polskich.[ Decadent phenomena in farms of natural and
 • legal persons in the areas of the Polish Carpathians]. In:
 • Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z terenów górskich
 • i podgórskich. [Economic situation of farms from mountain
 • and foothill areas]. Program Wieloletni 2005–2009
 • nr 185. Warsaw: IERiGZ-PIB.
 • Ziętara, W. (2015). Sposoby wspierania małych gospodarstw
 • rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz ich
 • skuteczność. [Ways of supporting small farms under the
 • Common Agricultural Policy and their effectiveness].
 • Probl. Drobn. Gosp. Roln., 2, 81–94.
 • Ziętara, W., Adamski, M. (2018). Konkurencyjność polskich
 • gospodarstw mlecznych na tle gospodarstw z wybranych
 • krajów Unii Europejskiej [Competitiveness of the Polish
 • dairy farms at the background of farms from selected
 • European Union countries]. Zagad. Ekon. Roln., 1(354),
 • 56–79. DOI: https://doi.org/10.30858/zer/89615
 • Żmija, D. (2014).Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
 • na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych.
 • [The impact of the EU common agricultural policy
 • on the functioning of small farms]. Warsaw: Difin.