Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (48) 2018 , DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00389

Benedykt Pepliński

EXTERNAL COSTS OF OPEN-CAST LIGNITE MINING FOR THE AGRI-FOOD INDUSTRY (AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF THE OCZKOWICE MINE)

Abstract:

The purpose of this study is to calculate the externalities
for the agriculture and the agri-food industry of
planned open-cast lignite mining on the Oczkowice reserve.
The mine’s area of impact extends to 7 districts of south-west
Wielkopolska. The study envisages 2 options for the depression
crater’s impact (mine dewatering) on crop production
and 2 scenarios of losses in livestock production. Losses due
to unrealized production in the agricultural and agri-food sectors
within a 100-year time horizon (50 years of mining and
50 years for hydrological recovery) are estimated to range
from PLN 22.4 billion to PLN 174 billion. Externals costs, defined
as lost profits, are estimated to range from PLN 5.1 billion
to PLN 39.5 billion. Compared to the value of lignite
from the Oczkowice reserve, the level of external costs and
production losses in the agricultural and agri-food sectors
make open-cast lignite mining at that location an economically
unviable project.

Keywords: open-cast lignite mining, externalities, crop production, agri-food industry

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol48/issue2/art_24.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00389
For citation:

MLA Pepliński, Benedykt. "EXTERNAL COSTS OF OPEN-CAST LIGNITE MINING FOR THE AGRI-FOOD INDUSTRY (AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF THE OCZKOWICE MINE)." J. Agribus. Rural Dev. 48.2 (2018): 213-223.
APA Benedykt Pepliński (2018). EXTERNAL COSTS OF OPEN-CAST LIGNITE MINING FOR THE AGRI-FOOD INDUSTRY (AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF THE OCZKOWICE MINE). J. Agribus. Rural Dev. 48 (2), 213-223
ISO 690 PEPLIńSKI, Benedykt. EXTERNAL COSTS OF OPEN-CAST LIGNITE MINING FOR THE AGRI-FOOD INDUSTRY (AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF THE OCZKOWICE MINE). J. Agribus. Rural Dev., 2018, 48.2: 213-223.
Corresponding address:
PhD Benedykt Pepliński, Department of Law and Organization of Agribusiness Enterprises, Poznań University of Life Sciences, 28 Wojska Polskiego St., 60-624 Poznań, Poland
Authors email:
peplinski@up.poznan.pl

References

 • Baum, R. (2014). Metodyka wyceny efektów zewnętrznych
 • w rolnictwie [Methodology of valuation of external effects
 • in agriculture]. In: J. S. Zegar (Ed.), Z badań nad rolnictwem
 • społecznie zrównoważonym (pp. 73–100). Warszawa:
 • IERiGŻ PIB [in Polish].
 • Baum, R., Śleszyński, J. (2008). Teoretyczne aspekty trwałego
 • i zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych.
 • [Theoretical aspects of sustainable and sustainable development
 • of farms]. Ekon. Środ., 1(33), 8–24 [in Polish].
 • Bojarski, L. (Ed.). (1996). Atlas hydrochemiczny i hydrodynamiczny
 • paleozoiku i mezozoiku oraz ascenzyjnego zasolenia
 • wód podziemnych na Niżu Polskim 1:1 000 000
 • [Hydromatic and hydrodynamic Atlas of the Paleozoic
 • and Mesozoic as well as the ascending salinity of groundwater
 • in the Polish Lowlands 1: 1,000,000]. Warszawa:
 • Państw. Inst. Geol. [in Polish].
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim.
 • Powszechny spis rolny 2010 [Characteristics
 • of farms in the Wielkopolskie voivodeship. Agricultural
 • census] (2015). Poznań: Urząd Statystyczny [in Polish].
 • Dąbrowski, S., Dąbrowska, M., Trzeciakowska, M., Wesołowski,
 • K., Pawlak, A. (2015). Bilans wód podziemnych
 • w obrębie struktur wodonośnych oraz z oceną ich udokumentowania,
 • wykorzystania i określeniem rezerw zasobowych
 • dla firmy Pudliszki Sp. z o.o. oraz ich utraty
 • w warunkach działalności górniczej na odkrywce złoża
 • Oczkowice z uwzględnieniem gmin Miejska Górka, Krobia,
 • Poniec, Bojanowo, Rawicz, Jutrosin, Pępowo [The
 • balance of groundwater within aquifers and assessment
 • of their documentation, use and determination of resource
 • reserves for Pudliszki Sp. z o.o. and their loss in the conditions
 • of mining activity on the open pit deposit in Oczkowice,
 • including the municipalities of Miejska Górka,
 • Krobia, Poniec, Bojanowo, Rawicz, Jutrosin, and Pępowo].
 • Hydroconsult Sp. z o.o. [in Polish].
 • Deczkowski, Z., Gajewska, I. (1980). Mezozoiczne i trzeciorzędowe
 • rowy obszaru monokliny przedsudeckiej [Mesozoic
 • and tertiary trenches of the Sudetic Monocline area].
 • Prz. Geol., 28(3), 151–156 [in Polish].
 • Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2015 roku [Physical
 • dimensions of animal production in 2015] (2016).
 • Warszawa: GUS [in Polish].
 • Frei, C., Whitney, R., Schiffer, H. W., Rose, K., Rieser, D. A.,
 • Al-Qahtani, A., Thomas, P., Turton, H., Densing, M., Panos,
 • E., Volkart, K. (2013). World Energy Scenarios. Composing
 • energy futures to 2050. World Energy Council.
 • Gilewska, M., Otremba, M. (2013). Rewitalizacja terenów
 • poeksploatacyjnych na obszarze miasta Konina.
 • [Revitalisation of post-mining resions in the area of the
 • town of Konin]. Zesz. Nauk. Uniw. Zielonog. Inż. Środ.,
 • 149(29), 59–67 [in Polish].
 • Gruszczyński, S. (2010). Klasyfikacja gleb rekultywowanych
 • terenów pogórniczych [Classification of soils in post mining
 • areas reclamation]. Przegl. Górn., 66(10), 120–125 [in
 • Polish].
 • GUS (2012–2016). Skup i ceny produktów rolnych w… [Purchase
 • and prices of agricultural products in…] 2011, 2012,
 • 2013, 2014, 2015. Warszawa: GUS [in Polish].
 • Kasztelewicz, Z., Sikora, M., Zajączkowski, M. (2012). Złoże
 • Poniec-Krobia w bilansie konińskiego zagłębia górniczo-
 • energetycznego węgla brunatnego [The Poniec-Krobia
 • deposit in extending the Konin lignite mining and power
 • generation basin]. Polit. Energ., 15(3), 135–146 [in
 • Polish].
 • Kępińska-Kasprzak, M. (2015). Susze hydrologiczne w Polsce
 • i ich wpływ na gospodarowanie wodą [Hydrological
 • droughts in Poland and their impact on water management].
 • Poznań: Bogucki Wyd. Nauk. [in Polish].
 • Kiełczewski, D. (2011). Homo oeconomicus versus homo
 • sustinens. Uwagi o metodologicznych odmiennościach
 • między ekonomią zrównoważonego rozwoju a ekonomią
 • głównego nurtu [Homo oeconomicus versus homo sustinens.
 • Remarks on methodological differences between the
 • economy of sustainable development and the mainstream
 • economy]. In: B. Poskrobko (Ed.), Ekonomia zrównoważonego
 • rozwoju w świetle kanonów nauki (pp. 12–27).
 • Białystok: WSE [in Polish].
 • Malewski, J. ( 2011). Wielkość i koszty zabezpieczenia roszczeń
 • w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego [The
 • value and costs of claims security in opencast lignite mines].
 • Przegl. Górn., 10, 88–96 [in Polish].
 • Pepliński, B., Wajszczuk, K., Wielicki, W. (2004). Integracja
 • pionowa a opłacalność produkcji żywca wieprzowego
 • [Vertical integration and profitability of pig production].
 • Poznań: Wyd. AR w Poznaniu [in Polish].
 • Polityka energetyczna Polski do 2050 roku [The energy policy
 • of Poland until 2050] (2015). Projekt Ministerstwa Gospodarki.
 • Warszawa.
 • Poskrobko, B. (2011). Metodologiczne aspekty ekonomii
 • zrównoważonego rozwoju [Methodological aspects of the
 • economics of sustainable development]. In: B. Poskrobko
 • (Ed.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle
 • kanonów nauki (pp. 69–81). Białystok: WSE [in Polish].
 • Przybyłek, J. (2015). Węgiel brunatny – bogactwo czy przekleństwo
 • południowo-zachodniej Wielkopolski. [Brown
 • coal – wealth or curse of south-west Wielkopolska].
 • Przegl. Wielkop., 29, 3(109), 35–49 [in Polish].
 • Przybyłek, J., Górski, J. (2016). Złoże węgla brunatnego
 • Oczkowice – głos za właściwym rozpoznaniem hydrogeologicznym.
 • Przegl. Geol., 64(3), 183–191 [in Polish].
 • Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim
 • w roku 1999 [Report on the state of the environment in
 • the Wielkopolskie voivodeship in 1999] (2000). Poznań:
 • WIOŚ [in Polish].
 • Raport z wyników spisów powszechnych 2002 [Report on the
 • results of 2002 censuses] (2003). Województwo wielkopolskie.
 • Poznań: Urząd Statystyczny [in Polish].
 • Rocznik statystyczny przemysłu [Statistical industry] (2017).
 • Warszawa: GUS [in Polish].
 • Stachowski, P. (2007). Ocena odbudowy zwierciadła wody na
 • terenach przekształconych działalnością górnictwa węgla
 • brunatnego [Assessment of the reconstruction of the water
 • table in the areas transformed by brown coal mining].
 • Rocz. Ochr. Środ., 9, 225–238 [in Polish].
 • Zwierzęta gospodarskie w 2015 roku [Livestock in 2015]
 • (2016). Warszawa: GUS [in Polish].
 • Zegar, J. (2012). Uwarunkowania i czynniki rozwoju rolnictwa
 • zrównoważonego we współczesnym świecie [Conditions
 • and factors of sustainable agriculture development in
 • the modern world]. In: J. Zegar, Z badań nad rolnictwem
 • społecznie zrównoważonym (15). Warszawa: IERiGŻ-
 • PIB [in Polish].
 • Zegar, J. (2013). Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego
 • a ekonomia [The issue of food security and economics].
 • Materiały konferencyjne IX Kongres Ekonomistów Polskich.
 • Retrieved May 24th 2016 from: kongres.pte.pl/kongres/
 • do-pobrania.html