Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (48) 2018 , DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00402

Joanna Pawlak, Łukasz Kopiński, Dariusz Paszko, Barbara Banach-Albińska

LIQUIDITY AS A MEASURE OF EFFICIENCY OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCER GROUPS AND ORGANIZATIONS

Abstract:

This study attempts to assess the financial liquidity
of fruit and vegetable producer groups and organizations.
Based on static liquidity ratios, the analysis was used for a preliminary
assessment of the financial condition of the abovementioned
economic operators in the context of forecasting
their further market activity. Financial statements from 2012–
2015 served as research material. The survey extended to 78
groups and organizations of fruit and vegetable producers. As
shown by the results, most of the operators surveyed failed to
meet all the criteria of financial liquidity management. The
average and median values of current, quick and cash ratios
suggest that the operators face quite a high liquidity risk. This
was confirmed by the results of detailed studies which showed
that the liquidity ratios reported by ca. 60% of the operators
were below the recommended optimum. Therefore, in the reporting
period considered, such operators could be unable to
meet their liabilities as they fall due. This may pose a severe
threat to their continued existence and further development.

Keywords: financial liquidity, producer groups, producer organizations, horticultural

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol48/issue2/art_23.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00402
For citation:

MLA Pawlak, Joanna, et al. "LIQUIDITY AS A MEASURE OF EFFICIENCY OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCER GROUPS AND ORGANIZATIONS." J. Agribus. Rural Dev. 48.2 (2018): 206-212.
APA Joanna Pawlak, Łukasz Kopiński, Dariusz Paszko, Barbara Banach-Albińska (2018). LIQUIDITY AS A MEASURE OF EFFICIENCY OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCER GROUPS AND ORGANIZATIONS. J. Agribus. Rural Dev. 48 (2), 206-212
ISO 690 PAWLAK, Joanna, et al. LIQUIDITY AS A MEASURE OF EFFICIENCY OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCER GROUPS AND ORGANIZATIONS. J. Agribus. Rural Dev., 2018, 48.2: 206-212.
Corresponding address:
PhD Eng Joanna Pawlak, Department of Managment and Marketing, The University of Life Sciences in Lublin, 37 Dobrzańskiego St., 20-262 Lublin, Poland
Authors email:
joanna.pawlak@up.lublin.pl

References

 • Bieniasz, A., Gołaś, Z. (2008). Sektorowe zróżnicowanie
 • płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce [Factors
 • Shaping the Level of the Financial Liquidity of Enterprises].
 • J. Agribus. Rural Dev., 2(8), 13–24 [in Polish].
 • Boguta, W. (Ed.). (2008). Organizacja i funkcjonowanie grup
 • producentów rolnych [Organization and Functioning of
 • Agricultural Producer Groups]. Warszawa: Kraj. Rada
 • Spółdzielcza [in Polish].
 • Boratyńska, K. (2014). Przyczyny upadłości przedsiębiorstw
 • sektora spożywczego [Reasons of insolvency of food
 • businesses]. In: E. Mączyńska (Ed.), Bankructwa przedsiębiorstw.
 • Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne
 • [Business bankruptcy. Selected economic and legal aspects]
 • (pp. 127–136). Warszawa: Wyd. SGH [in Polish].
 • Camanzi, L., Malorgio, G., García Azcárate, T. (2009). The
 • role of Producer Organizations in supply concentration
 • and marketing: a comparison between European Countries
 • in the fruit and vegetables sector. Retrieved June 30th
 • 2017 from: http://ageconsearch.umn.edu
 • Chlebicka, A. (2011). Czynniki wpływające na sukces grup
 • producentów rolnych [Factors Affecting Success of Agricultural
 • Producers Groups]. J. Agribus. Rural Dev., 4(22),
 • 31–39 [in Polish].
 • Cicirko, T. (2010). Podstawy zarządzania płynnością finansową
 • przedsiębiorstwa [Basics Liquidity Management Companies].
 • Warszawa: SGH [in Polish].
 • Czernyszewicz, E., Pawlak, J. (2012). Integracja w ogrodnictwie-
 • uwarunkowania, korzyści i bariery [Integration in
 • Horticulture – Conditions, Benefits and Barriers]. In: E.
 • Skrzypek (Ed.), Zintegrowany system zarządzania w organizacjach
 • [Integrated management system in organizations]
 • (pp. 313–332). Lublin: UMCS [in Polish].
 • Filipiak, T. (2013). Grupy producentów owoców i warzyw
 • w Polsce [Producers Groups of Fruit and Vegetables in
 • Poland]. Rocz. Nauk. SERiA, XV (6), 69–74 [in Polish].
 • Florek, J., Czerwińska-Kayzer, D. (2012). Kształtowanie płynności
 • finansowej i wypłacalności w przedsiębiorstwach
 • produkujących pasze [Evaluation of Liquidity and Gearing
 • in Animal Feed Producing Enterprises]. ZN SGGW,
 • Ser. Ekon. i Org. Gosp. Żywn. 97, 81–91 [in Polish].
 • Gabrusewicz, W. (2005). Podstawy analizy finansowej [Basics
 • of Financial Analysis]. Warszawa: PWE [in Polish].
 • Kwiecień, A. (2015). Zarządzanie płynnością jako sposób na
 • poprawę efektywności w zarządzaniu finansami [Liquidity
 • management as a way to improve the efficiency in financial
 • management]. ZN Uniw. Szczec. 854 Fin. Rynki
 • Fin. Ubezp., 73, 39–46 [in Polish].
 • Makać, W., Urbanek-Krzysztofiak, D. (2004). Metody opisu
 • statystycznego [Methods of Statistical Description].
 • Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego [in Polish].
 • Mańko, S., Sobczyński, T., Sass, R. (2008). Zmiany poziomu
 • zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach
 • rolniczych UE w latach 1989–2005 [Changes in Balancing
 • of Financial Liquidity in the European Union’s Agricultural
 • Farms in the Years 1989–2005]. ZN SGGW Ekon.
 • Org. Gosp. Żywn. 64, 5–22 [in Polish].
 • Nowak, A., Gąsior, R. (2017). Integracja pozioma producentów
 • rolnych – możliwości i bariery [Horizontal Integration
 • of Agricultural Producers – Possibilities and Barriers].
 • Ann. UMCS Lublin, LI, 1, H, 63–72 [in Polish].
 • Rogowski, W. (2015). Przyczyny upadłości polskich przedsiębiorstw
 • – aspekt teoretyczny [Reasons for Bankruptcies of
 • Polish Companies. A Theoretical Aspect]. Stud. Prac. Kol.
 • Zarz. Fin. Zesz. Nauk., 143, 119–154 [in Polish].
 • Sierpińska, M., Wędzki, D. (2005). Zarządzanie płynnością
 • finansową w przedsiębiorstwie [Financial Liquidity Management
 • in an Enterprise]. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN
 • [in Polish].
 • Sobczak, W., Jabłońska, L., Dziedzic, A. (2013). Korzyści
 • członkostwa w grupie producentów owoców i warzyw
 • w opinii ogrodników [Benefits of Membership in the
 • Group of Fruit and Vegetable Producers in Their Opinion].
 • Rocz. Nauk. SERiA, XV(3), 306–311 [in Polish].
 • Strategia Krajowa dla Zrównoważonych Programów Operacyjnych
 • Organizacji Producentów Owoców i Warzyw
 • oraz Zrzeszeń Organizacji Producentów Owoców i Warzyw
 • w Polsce na lata 2010–2017. [National Strategy
 • for Sustainable Operational Programs of the Fruit and
 • Vegetable Producers Organization and the Association of
 • Fruit and Vegetable Producers Organizations in Poland for
 • 2010–2017] (2016). Warszawa: MRiRW [in Polish].
 • Wasilewski, M. (2005). Strategia płynności finansowej
 • w przedsiębiorstwach agrobiznesu [Financial Liquidity
 • Strategy in Agribusiness Enterprises]. Rocz. Nauk. SERiA,
 • VII (1), 269–277 [in Polish].
 • Woźniak, M. (Ed.). (2002). Statystyka ogólna [General Statistics].
 • Kraków: Wyd. AE w Krakowie [in Polish].
 • Zmarlicki, K., Brzozowski, P., Karmańska, M. (2013). Analiza
 • SWOT warunków i czynników determinujących powstawanie
 • grup producenckich. [SWOT Analysis of Conditions
 • and Factors Determining the Formation of Producer
 • Groups]. Skierniewice: Instytut Ogrodnictwa [in Polish].