Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (48) 2018 , DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00378

Anna Murawska

A DIAGNOSIS OF THE LEVEL AND STRUCTURE OF RURAL HOUSEHOLDS’ INCOMES AND EXPENDITURES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT IN POLAND

Abstract:

Pursuant to the Strategy of Sustainable Development
of Rural Areas, Agriculture and Fisheries 2012–2020,
one of the long-term objectives of main rural development
measures is to improve the standards of living in rural areas.
The purpose of the paper is to diagnose the sources of income
and the levels and structure of consumption expenditure in
rural households in the context of sustainable development,
living conditions and quality of life. Relevant data was retrieved
from household budget studies, statistical yearbooks
and other works. The study period was 2000–2015. Statistical,
descriptive and comparative methods were used in the
analyses. Structure indicators, measures of position, growth
rates and variability indexes were presented. According to
the analyses, the rural households’ average monthly disposable
income per capita more than doubled over the 2000–2015
period. However, rural incomes continue to be only 50% of
those earned in large cities. The level of income is determinant
for consumption expenditures. The largest amounts of money
are spent on food, beverages and housing, as well as on energy
and transport, as far as services are concerned.

Keywords: income, expenditures, structure, level, household, rural areas, development, sustainable

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol48/issue2/art_19.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00378
For citation:

MLA Murawska, Anna. "A DIAGNOSIS OF THE LEVEL AND STRUCTURE OF RURAL HOUSEHOLDS’ INCOMES AND EXPENDITURES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 48.2 (2018): 166-172.
APA Anna Murawska (2018). A DIAGNOSIS OF THE LEVEL AND STRUCTURE OF RURAL HOUSEHOLDS’ INCOMES AND EXPENDITURES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 48 (2), 166-172
ISO 690 MURAWSKA, Anna. A DIAGNOSIS OF THE LEVEL AND STRUCTURE OF RURAL HOUSEHOLDS’ INCOMES AND EXPENDITURES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2018, 48.2: 166-172.
Corresponding address:
PhD Eng Anna Murawska, Department of Economy and Economic Law, University of Science and Technology in Bydgoszcz, 430 Fordońska St., 85-790 Bydgoszcz, Poland,
Authors email:
anna.murawska@utp.edu.pl,

References

 • Bywalec, C., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja [Consumption].
 • Warszawa: PWE [in Polish].
 • Czapiewska, G. (2014). Współczesne wyzwania i zagrożenia
 • rozwoju obszarów wiejskich Pomorza [Contemporary
 • Challenges and Threats to the Development of Rural Areas
 • in Pomerania]. Nierów. Społ. Wzrost Gosp., 38(2), 403
 • [in Polish].
 • Deaton, A. (1992). Understanding Consumption. Oxford: Clarendon
 • Press.
 • Deaton, A. (2013). The Great Escape: Health, Wealth, and the
 • Origins of Inequality. Princeton: Princeton University Press.
 • Deaton, A. (2014). Przez ciemność w stronę jaśniejszej przyszłości
 • [Through darkness towards a brighter future]. In:
 • I. Palacios-Huerta (Ed.), Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi
 • ekonomiści przewidują przyszłość [Economy in 100
 • years. The most important economists predict the future].
 • Warszawa: Kurhaus Publishing [in Polish].
 • Deaton, A., Muellbauer, J. (1980). Economics and Consumer
 • Behavior. Cambridge: University Press.
 • GUS (2016). Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. [Household
 • budget survey in 2015]. (and archival publications).
 • Warszawa: GUS [in Polish].
 • GUS (2017). Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw
 • domowych w latach 2000–2015 zróżnicowanie miasto-
 • wieś [Socio-economic situation of households in 2000–
 • 2015. Urban-rural diversity]. Warszawa: GUS [in Polish].
 • Jabłońska, A. (2005). Podstawy teorii wyboru konsumenta
 • [Basics of consumer choice theory]. In: R. Milewski, E.
 • Kwiatkowski (Eds.), Podstawy ekonomii [Economy basics].
 • Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN [in Polish].
 • Kobylińska, U. (2010). Inicjatywy lokalne na rzecz poprawy
 • jakości życia na obszarach wiejskich Podlasia – formy
 • wsparcia [Local initiatives to improve the quality of life
 • in rural areas of Podlasie - forms of support]. Zesz. Nauk.
 • Inst. Spraw Publ. UJ, Zarz. Publ., 4(12), 56–57 [in Polish].
 • Kostrubiec, S. (2006). Warunki bytu gospodarstw domowych
 • [Living conditions of households]. In: A. Kurzynowski
 • (Ed.). Polityka społeczna [Social policy]. Warszawa:
 • SGH, IGS [in Polish].
 • Mączyńska, E. (2015). Paradoks Deatona. Nobel z ekonomii
 • 2015. Najwyższe ekonomiczne laury [The Deaton paradox:
 • the 2015 Nobel Memorial Prize in economics]. Stud.
 • Ekon., 2 (LXXXV). Retrieved July 26th 2017 from: http://
 • www.inepan.waw.pl/images/pliki/SE/2015_2_06_maczynska.
 • pdf [in Polish].
 • Milewski, R., Kwiatkowski, E. (2005). Podstawy ekonomii
 • [Economy basics]. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN [in
 • Polish].
 • Murawska, A. (2014). Sytuacja finansowa wiejskich gospodarstw
 • domowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju
 • [The financial situation of rural households in the context
 • of sustainable development]. Rocz. Nauk. SERiA, XVI, 1,
 • 147–152 [in Polish].
 • Murawska, A. (2016). Przemiany i nierówności w poziomie
 • i jakości życia ludności w krajach Unii Europejskiej ze
 • szczególnym uwzględnieniem Polski [Changes and inequalities
 • in the level and quality of life of the population
 • in the European Union countries with a special focus
 • on Poland]. In: M. Geise, J. Oczki, D. Piotrowski
 • (Eds.), Transformacja gospodarcza w Polsce [Economic
 • transformation in Poland]. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane
 • WSG [in Polish].
 • Popławski, W. T. (2009). Nierówności przez pryzmat kapitału
 • społeczno-kulturowego wsi polskiej [Inequalities from the
 • Point of View of Socio-Cultural Capital of Polish Countryside].
 • Nierów. Społ. Wzrost Gosp., 15, 37–47 [in Polish].
 • Raczkowska, M. (2012). Ekskluzja społeczna na obszarach
 • wiejskich w Polsce [Social Exclusion in Rural Areas of
 • Poland]. Rocz. Ekon. Rozw. Obsz. Wiej., 99(4), 49–55 [in
 • Polish].
 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa
 • na lata 2012–2020 [Strategy for sustainable development of
 • rural areas, agriculture and fisheries for 2012–2020]. Ministerstwo
 • Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Załącznik do uchwały
 • nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. (poz.
 • 839). Monitor Polski, Dziennik urzędowy Rzeczypospolitej
 • Polskiej, 9 listopada 2012 r., Warszawa. Retrieved July 13th
 • 2017 from: http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/
 • Strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-irybactwa-
 • na-lata-2012-2020/ [in Polish].
 • Utzig, M. (2016). Zróżnicowanie struktury wydatków konsumpcyjnych
 • w gospodarstwach domowych w Polsce według
 • grup społeczno-ekonomicznych [Differences in Household
 • Consumption Patterns by Socio-Economic Type].
 • Nierów. Społ. Wzrost Gosp., 47(3), 463. DOI: 10.15584/
 • nsawg.2016.3.33 [in Polish].