Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (48) 2018 , DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00361

Ewa Kiryluk-Dryjska, Patrycja Beba

THE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF NON-AGRICULTURAL ACTIVITIES IN RURAL AREAS OF NORTHWEST POLAND

Abstract:

The objective of this study was to assess the potential
for growth of non-agricultural rural activities in northwest
Poland. The analysis was performed within a linear regression
framework. The results demonstrated that non-agricultural
activities were determined by entrepreneurship, infrastructure
and small size of farms. The estimated potential of nonagricultural
activities was highest in Zachodniopomorskie
voivodeship, moderate in Wielkopolskie voivodeship, and
lowest in Lubuskie voivodeship. The results also suggest that
in order to fully tap into the potential of non-agricultural activities,
some institutional support needs to be provided by the
local government.

Keywords: non-agricultural activities, income diversification, rural areas

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol48/issue2/art_16.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00361
For citation:

MLA Kiryluk-Dryjska, Ewa, and Patrycja Beba. "THE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF NON-AGRICULTURAL ACTIVITIES IN RURAL AREAS OF NORTHWEST POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 48.2 (2018): 137-142.
APA Ewa Kiryluk-Dryjska, Patrycja Beba (2018). THE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF NON-AGRICULTURAL ACTIVITIES IN RURAL AREAS OF NORTHWEST POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 48 (2), 137-142
ISO 690 KIRYLUK-DRYJSKA, Ewa, BEBA, Patrycja. THE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF NON-AGRICULTURAL ACTIVITIES IN RURAL AREAS OF NORTHWEST POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2018, 48.2: 137-142.
Corresponding address:
PhD hab. Ewa Kiryluk-Dryjska, Department of Economics and Economic Policy in Agribusiness, Poznań University of Life Sciences, 28 Wojska Polskiego St., 60-637 Poznań,
Authors email:
kiryluk-dryjska@up.poznan.pl,

References

 • Bański, J. (2004). Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł
 • dochodu na obszarach wiejskich [Possibility of Development
 • of Alternative Income Sources in Rural Areas]. In:
 • E. Pałka (Ed.), Pozarolnicza działalność gospodarcza na
 • obszarach wiejskich. Warszawa: Zakład graficzny UW
 • [in Polish].
 • Bański, J. (2006). Geografia polskiej wsi [Geography of Polish
 • rural areas]. Warszawa: PWE [in Polish].
 • Beba, P., Kiryluk-Dryjska, E. (2016). Identyfikacja barier
 • rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce na przykładzie regionu
 • północno-zachodniego [Identification of rural development
 • obstacles in Poland on the example of north-western
 • region]. Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., Gospodarka regionalna
 • w teorii i praktyce, 433, 29–39 [in Polish].
 • Biernat-Jarka, A. (2004). Działalność pozarolnicza jako jedno
 • ze źródeł dochodów wiejskich gospodarstw domowych
 • związanych z rolnictwem [Non-agricultural activities as
 • one of the income source of agricultural households]. In:
 • M. Adamowicz (Ed.), Wiejskie gospodarstwa domowe
 • w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji.
 • Warszawa: Wyd. SGGW [in Polish].
 • Brams, S. (1994). Theory of Moves. Cambridge University
 • Press.
 • Czarnota, P. (2013). Struktura działalności pozarolniczej w towarowych
 • gospodarstwach rolnych w Polsce [Structure
 • of oga in agricultural holdings in Poland]. Rocz. Nauk.
 • SERiA, 15(3), 51–56 [in Polish].
 • GUS (2016). Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Retrieved from: https://bdl.stat.gov.pl/
 • Kłodziński, M. (2010). Główne funkcje polskich obszarów
 • wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej
 • działalności gospodarczej [Major trends in the
 • Polish rural areas including deagrarisation and the rise of
 • non-agricultural business activities]. Stud. BAS, 4(24),
 • 9–28 [in Polish].
 • Kołodziejczyk, D. (2004). Pozarolnicza działalność gospodarcza
 • w indywidualnych gospodarstwach rolnych w skali
 • gmin [Non-agricultural economic activities in private
 • farming on the local scale]. In: E. Pałka (Ed.), Pozarolnicza
 • działalność gospodarcza na obszarach wiejskich.
 • Studia Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN (v. 5, p. 23–33).
 • Warszawa: Zakład Graficzny UW [in Polish].
 • Krakowiak-Bal, A. (2010). Rozwój dodatkowej działalności
 • gospodarczej w gospodarstwach z krajów UE [Other
 • gainful activity in agricultural holdings in Poland and EU
 • countries]. Infr. Ekol. Teren. Wiej., 5, 209–217 [in Polish].
 • Pałka, E. (2010). Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności
 • na obszarach wiejskich w Polsce [The directions of development
 • of non-agricultural economic activities in rural
 • areas in Poland]. Infr. Ekol. Teren. Wiej., 1, 163–174 [in
 • Polish].
 • Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem
 • STATISTICA PL na przykładach z medycyny [Statistica
 • course with the use of STATISTICA PL at medical
 • examples]. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków:
 • StatSoft Polska [in Polish].
 • Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu
 • typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich
 • [Taxonomic methods in economic typology of agriculture
 • and rural areas]. Poznań: Wyd. UP [in Polish].