Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (48) 2018 , DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00414

Mateusz Jankiewicz

THE DEMOGRAPHIC AND LABOR MARKET CONDITIONS OF RURAL MUNICIPALITIES IN THE KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP

Abstract:

The purpose of this paper was to assess the impact
of demographic conditions on the labor market situation
in the Kujawsko-Pomorskie voivodeship, considering
the spatial dependencies prevailing in the municipality system
in 2004–2015. The problem of reducing inequalities in
the voivodeship’s labor market was also addressed. According
to the Development Strategy of the Kujawsko-Pomorskie
voivodeship until 2020, the main objective is to improve the
competitiveness of the voivodeship’s economy which would
result in increased employment, especially in the region’s
rural areas. This aspect of development may be affected by
demographic processes (e.g. changes in the share of the working-
age population in the total population). The labor market
and the demographic situation in the region under consideration
were assessed based on the spatial taxonomic measure of
development. Panel data models were evaluated to verify the
relationships between the examined aspects of regional development.
Supporting the analysis was a labor market convergence
model developed to verify the hypothesis of inequalities
reduction in the labor market.

Keywords: labor market, demographic situation, spatial taxonomic measure of development, β-convergence

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol48/issue2/art_14.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00414
For citation:

MLA Jankiewicz, Mateusz. "THE DEMOGRAPHIC AND LABOR MARKET CONDITIONS OF RURAL MUNICIPALITIES IN THE KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP." J. Agribus. Rural Dev. 48.2 (2018): 121-128.
APA Mateusz Jankiewicz (2018). THE DEMOGRAPHIC AND LABOR MARKET CONDITIONS OF RURAL MUNICIPALITIES IN THE KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev. 48 (2), 121-128
ISO 690 JANKIEWICZ, Mateusz. THE DEMOGRAPHIC AND LABOR MARKET CONDITIONS OF RURAL MUNICIPALITIES IN THE KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev., 2018, 48.2: 121-128.
Corresponding address:
MSc Mateusz Jankiewicz, Department of Econometrics and Statistics, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 11 Gagarina St., 87-100 Toruń, Poland,
Authors email:
mateuszj@doktorant.umk.pl

References

 • Antczak, E. (2013). Przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju [Spatial taxonomic measure of development]. Wiad. Stat., 7, 37–53.
 • Arbia, G. (2006). Spatial Econometrics. Statistical Founda­ tions and Applications to Regional Convergence. Berlin– Heidelberg: Springer–Verlag.
 • Danecka, M. (2013). Bezrobotni – niewykorzystane zasoby rynku pracy wobec problemów demograficznych. In: M. Kiełkowska (Ed.), Rynek pracy wobec zmian demogra­ ficznych (pp. 24–37). Instytut Obywatelski.
 • Grabiński, T. (1984). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. [Multi­ dimensional comparative analysis in the study of the dy­ namics of economic phenomena]. Kraków: Wyd. Akade­ mii Ekonomicznej.
 • Hadyński, J. (2016). Konkurencyjność regionów transgra­ nicznych w Unii Europejskiej [The competitiveness of trans-border regions in the European Union]. Prace Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 433, 82–90.
 • Kasztelan, A. (2014). A comparative Analysis of Lubelskie and Kujawsko-Pomorskie voivodships in the context of environment al competitiveness of regions. Biul. Geogr. Socio-econ. Ser., 23(23), 87–96. https://doi.org/10.2478/ bog-2014-0006
 • Kolenda, M. (2006). Taksonomia numeryczna. Klasyfika­ cja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
 • Kuc, M. (2017). The Taxonomy Spatial Measure of Devel­ opment in the Standard of Living Analysis. Acta Univ.
 • Lodz. Folia Oecon., 1(327), 167–186. http://dx.doi. org/10.18778/0208-6018.327.10
 • Kusideł, E. (2013). Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Mikuła, A. (2013). Ubóstwo obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej – demografia i rynek pracy [Poverty of rural areas in the european union member states – de­ mography and labor market]. Prace Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 305, 481–491.
 • Osińska, M. (Ed.). (2007). Ekonometria współczesna. Toruń: TNOiK.
 • Pietrzak, M. B. (2014). Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) z uwzględnieniem zależności przestrzennych [Ta­ xonomic Measure of Development (TMD) with the Inclu­ sion of Spatial Dependence]. Przegl. Stat., 61(2), 181–201. Pomianek, I. (2014). Socio-economic Development of Ag­ ricultural Problem Areas in Poland. Econ. Sociol., 7(2),
 • 218–235.
 • Sobolewski, M., Migała-Warchoł, A., Mentel, G. (2014). Ranking poziomu życia w powiatach w latach 2003-2012 z uwzględnieniem korelacji przestrzennych [Ranking the Standards of Living in Districts in Poland between 2003 and 2012 Including Spatial Correlation]. Acta Univ. Lodz. Folia Oecon., 308(6), pp. 159–172.
 • Sompolska-Rzechula, A. (2017). Diversification of rural areas in Poland in terms of level of living. Econ. Sci. Rural Dev. Confer. Proceed., 44, 182–189.
 • Suchecki, B. (Ed.) (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: C.H. Beck.
 • Surówka, A. (2014). Konkurencyjność województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej w świetle badań własnych [The Competitiveness of Polish Eastern Provinces Against the Regions of the European Union in the Light of Own Studies]. Nierówn. Społ. Wzrost Gos­ pod., 39, 394–407.
 • Szulc, E., Jankiewicz, M. (2017). The labour market situation in medium-sized urban centres of the Kujawsko-Pomor­ skie voivodeship and the problem of unemployment in the province. The 11thProfessor Aleksander Zelias In­ ternational Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, 397–406.
 • Szymańska, D., Biegańska, J., Gil, A. (2009). Rural Ar­ eas in Poland in The Context of Changes in Population Age Structure in 1996, 2001 and 2006. Biul. Geogr. So­ cio-econ. Ser., 12(12), pp. 91–107. https://doi.org/10.2478/ v10089-009-0006-1.
 • Zieliński, M. (2013). Demografia i aktywność zawodowa lud­ ności a poziom bezrobocia w Unii Europejskiej [Demo­ graphy and economically active population vs. the level of unemployment im the European Union]. Prace Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 305, 907–916.