Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (47) 2018 , DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00393

Luiza Ossowska, Natalia Bartkowiak-Bakun

POPULATION SIZE CHANGE IN RURAL AREAS OF WEST POMERANIAN VOIVODESHIP IN 2011–2014

Abstract:

The aim of this study is to discuss changes in the
population and indicate the main reasons of these changes in
rural areas of West Pomeranian voivodeship. The study was
conducted on the local level and based on Central Statistical
Office data from the years 2010 to 2014. In the first part of
the research, main demographic information is discussed. It
includes population density, natural increase per 1000 population
and net migration per 1000 population in rural areas
of West Pomeranian voivodeship. In the next part of the research,
the average population growth rate was counted in the
years 2011–2014. Based on these changes, researched units
were divided into four groups – two groups with positive
changes and two groups with negative changes. Subsequently,
the main reasons of the changes in population size were analyzed
in particular groups including natural increase, migration,
population structure by age, level of unemployment and
entrepreneurship. All indicators were designated as averages
from 2011 to 2014. According to the results in most of the research
units, the net migration determined the population size.
The net migration was characterized by higher absolute values
than natural increase. The population size changes are related
to density. The lowest density areas are more depopulated.
Moreover, the population size changes are positive related to
the level of entrepreneurship and negative related to the level
of unemployment.

Keywords: rural areas, West Pomeranian voivodeship, population growth, natural increase, net migration

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol47/issue1/art_8.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00393
For citation:

MLA Ossowska, Luiza, and Natalia Bartkowiak-Bakun. "POPULATION SIZE CHANGE IN RURAL AREAS OF WEST POMERANIAN VOIVODESHIP IN 2011–2014." J. Agribus. Rural Dev. 47.1 (2018): 65-72.
APA Luiza Ossowska, Natalia Bartkowiak-Bakun (2018). POPULATION SIZE CHANGE IN RURAL AREAS OF WEST POMERANIAN VOIVODESHIP IN 2011–2014. J. Agribus. Rural Dev. 47 (1), 65-72
ISO 690 OSSOWSKA, Luiza, BARTKOWIAK-BAKUN, Natalia. POPULATION SIZE CHANGE IN RURAL AREAS OF WEST POMERANIAN VOIVODESHIP IN 2011–2014. J. Agribus. Rural Dev., 2018, 47.1: 65-72.
Corresponding address:
PhD Luiza Ossowska, Department of Economic and Regional Policy, Koszalin University of Technology, Kwiatkowskiego 6E St., 75-343 Koszalin, Poland
Authors email:
luiza.ossowska@tu.koszalin.pl

References

 • Bański, J. (2008). Problemy demograficzne obszarów wiejskich
 • [Demographic problems of rural areas]. Stud. Rap.
 • IUNG PIB, 12, 9–18 [in Polish].
 • Bański, J., Pantylej, W., Janicki, W., Flaga, M., Wesołowska,
 • M. (2014). Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze
 • a potencjał ludnościowy Wschodniej Polski
 • [Contemporary socio-economic transformations and population
 • potential of Eastern Poland]. Stud. Obsz. Wiej.,
 • XXXVI, 42 [in Polish].
 • Bednaříková, Z., Bavorová, M., Ponkina, E. V. (2016). Migration
 • motivation of agriculturally educated rural youth: The
 • case of Russian Siberia. J. Rural Stud., 45, 99–111.
 • Burchard-Dziubińska, M. (2014). Idea zrównoważonego
 • rozwoju [The idea of sustainable development]. In: M.
 • Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, D. Drzazga (Eds.),
 • Zrównoważony rozwój – naturalny wybór [Sustainable
 • development – a natural choice]. Łódź: Wydawnictwo
 • Uniwersytetu Łódzkiego [in Polish].
 • Local Data Bank of Central Statistical Office (n.d.). Retrieved
 • from: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
 • Dudek, M. (2013). Uwarunkowania zmian liczby ludności
 • wiejskiej w Unii Europejskiej w latach 2007–2010 [Determinants
 • of changes in the number of rural population
 • in the European Union in 2007–2010]. J. Agribus. Rural
 • Dev., 2 (32), 59–68 [in Polish].
 • Dybowska, J. (2014). Depopulacja na obszarach wiejskich
 • województwa opolskiego w latach 2002–2011 [Depopulation
 • in rural areas of the Opolskie voivodeship in the
 • years 2002–2011]. J. Agribus. Rural Dev., 2 (28), 45–51
 • [in Polish].
 • Dyson, T. (2011). The role the demographic transition in the
 • process of urbanization. In: R. D. Lee, D. S. Reher (Eds.),
 • Demographic transition and its consequences (p. 34–44).
 • New York: Population Council.
 • Frenkel, I. (2002). Wiejskie obszary problemowe w aspekcie
 • sytuacji demograficznej [Rural problem areas in the aspect
 • of the demographic situation]. In: A. Rosner (Ed.), Wiejskie
 • obszary kumulacji barier rozwojowych [Rural areas
 • of development barriers cumulation], IRWiR, Warszawa
 • [in Polish].
 • Frenkel, I. (2015). Przemiany demograficzne i aktywność
 • ekonomiczna ludności wiejskiej w latach 2010–2013
 • [Demographic changes and economic activity of the rural
 • population in 2010–2013]. Wieś Roln., 2(167), 33–62 [in
 • Polish].
 • Frenkel, I. (2016). Prognoza demograficzna Polski do 2050
 • roku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich
 • [The demographic forecast of Poland until 2050,
 • with particular emphasis on rural areas]. Wieś Roln.,
 • 1(170), 19–58 [in Polish].
 • Górecka, S., Szmytkie, R., Maleszka, W. (2016). Prognoza
 • demograficzna dla obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego
 • do 2020 r. [Demographic forecast for rural areas
 • of the Dolnośląskie Voivodship by 2020]. Stud. Obsz.
 • Wiej., t. 41, 199–207 [in Polish].
 • GUS (2015). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski
 • 2015 [Sustainable development indicators for Poland
 • 2015], Katowice [in Polish].
 • GUS (2016). Rocznik demograficzny [Demographic Yearbook],
 • Warszawa [in Polish].
 • Holzer, J. Z. (1999). Demografia [Demography], PWE. Warszawa
 • [in Polish].
 • Janikowski, R. (2010). Wymiary zrównoważonego rozwoju.
 • Rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie środowiskowe,
 • innowacyjność [Dimensions of sustainable
 • development. Local development, spatial economy, environmental
 • health, innovation]. Wydawnictwo Wyższej
 • Szkoły Bankowej, Wrocław-Poznań [in Polish].
 • Kazak, J., Pilawka, T. (2013). Warunki życia a migracje
 • w strefie suburbialnej Wrocławia [Living conditions and
 • migrations in the suburbian zone of Wrocław]. J. Agribus.
 • Rural Dev., 4 (30), 71–81 [in Polish].
 • Kuczabski, A., Michalski, T. (2013). The process of depopulation
 • in the rural areas of Ukraine. Quaest. Geogr., 32(4),
 • 81–90.
 • Parysek, J. J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej [Basics of
 • the local economy]. Poznań: Wyd. Nauk. UAM.
 • Poniatowska-Jaksch, M. (2009). Człowiek [Human]. In: K.
 • Kuciński (Ed.), Geografia ekonomiczna [Economic geography].
 • Wolters Kluwer, Kraków [in Polish].
 • Reher, D. S. (2011). Economic and social implication of the
 • demographic transition. In: R. D. Lee, D. S. Reher (Eds.),
 • Demographic transition and its consequences (p. 34–44).
 • New York: Population Council.
 • Rosner, A. (2010). Rola ruchu naturalnego i migracyjnego
 • w procesie zmian przestrzennego rozkładu gęstości zaludnienia
 • obszarów wiejskich [The role of natural and migration
 • movement in the process of changes in the spatial distribution
 • of population density in rural areas]. Wieś Roln.,
 • 4(149), 42–56 [in Polish].
 • Rosner, A. (2014). Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym
 • zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego
 • wsi [Internal migrations and their relationship with
 • the spatial diversity of the socio-economic development of
 • the village]. Wieś Roln., 1(162), 63–79 [in Polish].
 • Rosner, A., Stanny, M. (2014). Monitoring rozwoju obszarów
 • wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu
 • rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich
 • w 2010 roku [Monitoring rural development. Stage I. Spatial
 • diversification of the level of socio-economic development
 • of rural areas in 2010]. Warszawa: Fundacja Europejski
 • Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju
 • Wsi i Rolnictwa PAN [in Polish].
 • Stanny, M., Czarnecki, A. (2011). Zrównoważony rozwój obszarów
 • wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy
 • empirycznej [Sustainable development of rural areas of
 • the Green Lungs of Poland. An attempt at empirical analysis].
 • Warszawa: IRWiR PAN [in Polish].
 • Skryzhevska, Y., Karácsonyi, D. (2012). Rural population
 • in Ukraine: assessing reality, looking for revitalization.
 • Hung. Geogr. Bull., 61 (1), 49–78.
 • Szafraniec K. (2012). Procesy demograficzne i generacje młodych
 • [Demographic processes and generations of young
 • people]. In: A. Rosner (Ed.), Społeczne i kulturowe zagadnienia
 • przemian na wsi polskiej [Social and cultural
 • issues of changes in the Polish countryside]. Warszawa:
 • IRWiR [in Polish].
 • Wiest, K. (2016). Migration and everyday discourses: Peripheralisation
 • in rural Saxony-Anhalt from a gender perspective.
 • J. Rural Stud., 43, 280–290.
 • Zdrojewski, E. Z. (2010). Przenikanie koncepcji kapitału
 • ludzkiego do demografii i geografii ludności [The penetration
 • of the concept of human capital into the demography
 • and geography of the population]. Słups. Pr. Geogr., 7,
 • 177–189 [in Polish].