Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (47) 2018 , DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00375

Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek

THE ASSESSMENT OF THE SCOPE OF IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF MULTIFUNCTIONAL RURAL DEVELOPMENT IN LAND CONSOLIDATION PROJECTS IN POLAND

Abstract:

Land consolidation is considered as a tool for accomplishing
the goals of multifunctional rural development.
However, the mechanisms of execution of the idea do not offer
a clear explanation. The aim of this paper is to assess the
scope of implementation of the idea of multifunctional rural
development in land consolidation projects in Poland. This
paper attempts to assess whether all elements of the concept
included in land consolidation procedures are dealt with in
a sufficient manner. The analyses were based on the example
of 15 selected land consolidation projects carried out in
disparate regions of Poland. This paper presents the analyses
of design solutions concerning three major aspects: the improvement
of efficiency of farming, the preservation of the
environment and the landscape, the social influence of land
consolidation. According to the results of the studies, for all
analyzed objects, satisfactory economic results were obtained
which indirectly influence the social effects. However, environmental
and landscape solutions were only partially considered.
The studies have shown, that in Poland it seems necessary
to create appropriate organizational and administrative
structures in order to generate a tool for implementation of the
multifunctional rural development idea within the process of
land consolidation.

Keywords: land consolidation project, effects of land consolidation, multifunctional rural development, rural areas in Poland

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol47/issue1/art_10.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00375
For citation:

MLA Sobolewska-Mikulska, Katarzyna, and Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek. "THE ASSESSMENT OF THE SCOPE OF IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF MULTIFUNCTIONAL RURAL DEVELOPMENT IN LAND CONSOLIDATION PROJECTS IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 47.1 (2018): 81-88.
APA Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek (2018). THE ASSESSMENT OF THE SCOPE OF IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF MULTIFUNCTIONAL RURAL DEVELOPMENT IN LAND CONSOLIDATION PROJECTS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 47 (1), 81-88
ISO 690 SOBOLEWSKA-MIKULSKA, Katarzyna, STAńCZUK-GAłWIACZEK, Małgorzata. THE ASSESSMENT OF THE SCOPE OF IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF MULTIFUNCTIONAL RURAL DEVELOPMENT IN LAND CONSOLIDATION PROJECTS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2018, 47.1: 81-88.
Corresponding address:
MSc Eng Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek, Department of Cadastre and Land Management, Warsaw University of Technology, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Poland,
Authors email:
Malgorzata.Stanczuk@pw.edu.pl

References

 • Act of 26 March 1982 on land consolidation and exchange
 • (2014). Dz. U. item 700 with amendments.
 • Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja
 • wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju
 • obszarów wiejskich [The Concept of Multifunctionality
 • as an Element of Sustainable Development of Rural Areas].
 • Zesz. Nauk. SGGW Warsz.. Pol. Eur. Fin. Market.,
 • 2(51), 11–38.
 • Akińcza, M., Malina, R. (2007). Geodezyjne urządzanie terenów
 • rolnych. Wykłady i ćwiczenia [Geodetic arrangement
 • of rural areas. Lectures and exercises] (p. 57–62). Wrocław:
 • Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • Baranowska-Janota, M., Marcinek, R., Myczkowski, Z.
 • (2004). Czerwona księga krajobrazu Polski. Projekt pilotażowy
 • tematu (Opracowanie na zlecenie Ministerstwa
 • Środowiska) [The Red Book of Landscapes of Poland.
 • Pilot project (study commissioned by the Ministry of the
 • Environment)]. Kraków. Retrieved 11th Dec 2017 from:
 • https://archiwum.mos.gov.pl/g2/big/2015_11/100ffeb90e
 • 324436b27e45b5e9080237.pdf
 • Bielska, A. (2012). Wpływ procesu scalenia gruntów na wielofunkcyjny,
 • zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
 • [The influence of the land consolidation process on multifunctional
 • sustainable development of rural areas]. Infr.
 • Ecol. Rural Areas, 1(II), 5–14.
 • Bórawski, P., Gotkiewicz, W. (2012). Factors contributing to
 • the multifunctional development of rural areas in the opinion
 • of farmers with alternative sources on income. In: P.
 • Bórawski (Ed.), Multifunctional development of rural areas.
 • International experience (p. 11–22). Ostrołęka: Wyd.
 • Wyższej Szkoły Ekonomiczno–Społecznej w Ostrołęce.
 • Duczkowska-Małysz, K. (1993). Przedsiębiorczość na obszarach
 • wiejskich: w stronę wsi wielofunkcyjnej [Entrepreneurship
 • in rural areas: towards a multifunctional village].
 • Warszawa: PAN, FRNP.
 • Durand, G., Van Huylenbroeck, G. (2003). Multifunctionality
 • and rural development; a general framework. In: G. Van
 • Huylenbroeck, G. Durand (Eds.), Multifunctional Agriculture:
 • A New Paradigm for European Agriculture and
 • Rural Development (p. 1–16). Aldershot: Ashgate.
 • European Landscape Convention (2000). Council of Europe,
 • European Treaty Series – No. 176, Doc. 8833, Florence,
 • 20 October 2000. Dz. U. (2006) No. 14 item 98.
 • Kaleta, A. (1998). Obszar wiejski i koncepcje jego rozwoju
 • [Rural area and concepts of its development]. In: A. Kaleta
 • (Ed.), Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie
 • integracji z Unią Europejską [Rural development in the
 • perspective of integration with the European Union] (p.
 • 45–61). Toruń: UMK.
 • Kłodziński, M. (1997). Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich
 • w Polsce i krajach Unii Europejskiej [Multifunctional
 • development of rural areas in Poland and European
 • Union countries]. Warszawa: SGGW.
 • Krupowicz, W. (2016). Metodyka kształtowania sieci
 • dróg w pracach scaleniowych na obszarach wiejskich
 • z uwzględnieniem aspektów środowiskowo-krajobrazowych
 • [Methodology of development of the road network
 • in consolidation works in rural areas with consideration
 • of environmental-landscape aspects] (p. 31–41). Dissertation.
 • Warszawa: Politechnika Warszawska.
 • Kulczyk, S. (2009). Ekologia-krajobraz-turystyka: w poszukiwaniu
 • wspólnego mianownika. Problemy ekologii
 • krajobrazu [Ecology – landscape – tourism: in search of
 • a common denominator], XXIII, 47–51.
 • Mania, W. (2007). Krajobraz – o czym właściwie mówimy?
 • [Landscape: what exactly are we talking about?]. Genius
 • Loci (bezpłatny dodatek do miesięcznika Urbanista), 6, 1, 7.
 • MARD (2014). The Ministry of Agriculture and Rural Development.
 • Retrieved Oct 11th 2016 from: http://www.
 • minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-
 • Wiejskich-2014-2020
 • Mazurek, J. (2010). Rozwój obszarów wiejskich w Polsce –
 • przegląd koncepcji teoretycznych [Development of Rural
 • Areas in Poland – Review of Theoretical Concept]. Zesz.
 • Nauk. Wydz. Nauk Ekon. Polit. Koszal., 14, 61–81.
 • Myga-Piątek, U. (2001). Spór o pojęcie krajobrazu w geografii
 • i dziedzinach pokrewnych [A dispute about the koncept
 • of landscape in geography and related fields]. Przegl.
 • Geogr., 73(1–2), 163–176.
 • Myga-Piątek, U. (2012). Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne
 • i typologiczne [Cultural landscape. Evolutionary
 • and typological aspects]. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Pietrzak, M. (2006). Krajobraz – między naturą a kulturą (czy
 • istnieją krajobrazy kulturowe?) [Landscape – between nature
 • and culture (are there cultural landscapes?)]. In: W.
 • Wołoszyn (Ed.), Krajobraz kulturowy – cechy, walory,
 • ochrona [Cultural landscape – features, values, protection].
 • Probl. Ekol. Krajob., XVIII, 115–118.
 • Psyk-Piotrowska, E. (2005). Demarginalizacja wsi drogą:
 • urbanizacji, skansenizacji, samodzielnego rozwoju [Demarginalization
 • of the countryside leading to: urbanization,
 • open-air museum, independent development]. Paper
 • presented at the conference: Przyszłość wsi polskiej a rola
 • państwa polskiego, polityki rolnej UE oraz aktywności
 • mieszkańców [The future of the Polish village and the role
 • of the Polish state, the EU agricultural policy and the activity
 • of the inhabitants]. Retrieved Nov 23rd 2017 from: http://
 • www.isp.org.pl/files/5817730480358727001128607475.
 • pdf
 • Szczurowska, M., Podawca, K., Gworek, B. (2005). Wielofunkcyjny
 • rozwój terenów wiejskich szansą dla wsi [Multipurpose
 • development of rural areas chance to village].
 • Ochr. Środ. Zas. Natur., 28, 49–59.
 • Szulczewska, B. (2009). Przyroda, środowisko, krajobraz
 • w planowaniu przestrzennym [Nature, environment, and
 • landscape in spatial planning]. In: B. Domański, W. Kurek
 • (Eds.), Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane
 • Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej [Economy and
 • Space] (p. 305–319). Kraków: IGiGP UJ.
 • Woźniak, M. (2008). Dywersyfikacja szansą rozwoju indywidualnych
 • gospodarstw rolnych w globalnej gospodarce
 • [Diversification as an opportunity for development of
 • individual agricultural farms in global economy]. Ekon.
 • Org. Gosp. Żywn., 67, 15–24.
 • Van Dijk, T. (2003). Dealing with Central European land
 • fragmentation. A critical assessment on the use of Western
 • European instruments (p. 137–138). Delft: Uitgeverij
 • Eburon.
 • Van Huylenbroeck, G., Vandermeulen, V., Mettepenningen, E.,
 • Verspecht, A. (2007). Multifunctionality of Agriculture:
 • A Review of Definitions, Evidence and Instruments. Liv.
 • Rev. Lands. Res., 1(3), 5–43.