Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Issue 3 (45) 2017

July - September 2017
Cover (Inner front) Issue (3) 2017 - Cover (Inner front)
Contents Issue (3) 2017 - Contents

Contents:

Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00339
Anetta Barska, Magdalena Wojciech
BEHAVIOR ASPECTS OF GENERATION Y CONSUMERS ON THE FOOD MARKET
Wybrane aspekty zachowań konsumentów generacji y na rynku żywności
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00376
Natalia Bartkowiak-Bakun, Luiza Ossowska
AN ATTEMPT TO QUANTIFY THE IDENTIFICATION FACTORS OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT – A CASE STUDY OF WIELKPOLSKIE VOIVODESHIP
Identyfikacja czynników zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Próba kwantyfikacji (przykład województwa wielkopolskiego)
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00372
Gabriela Czapiewska
THE AGRI-ENVIRONMENTAL PROGRAM IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL AND RURAL AREAS OF THE POMORZE REGION
Program rolnośrodowiskowy w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich regionu pomorskiego
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00370
Elżbieta Goryńska-Goldmann, Monika Wojcieszak
THE USE OF STRUCTURAL FUNDS IN THE PROCESSING AND MARKETING OF AGRICULTURAL PRODUCTS
Wykorzystanie funduszy strukturalnych w zakresie przetwórstwa i marketingu produktów rolnych
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00364
Barbara Hadryjańska
COMPETITIVENESS OF DAIRY INDUSTRY COMPANIES OPERATING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONDITIONS
Konkurencyjność przedsiębiorstw branży mleczarskiej działających w warunkach zrównoważonego rozwoju
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00355
Mariusz Hamulczuk
GLOBAL FOOD CRISIS – SYMPTOMS, IMPLICATIONS, CAUSES
Globalny kryzys żywnościowy – symptomy, implikacje, przyczyny
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00342
Dominika Jakubowska, Tomasz Wierzejski
ASPECTS OF THE INNOVATIVE ACTIVITY OF TRADITIONAL FOOD MANUFACTURERS AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODESHIP
Wybrane aspekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw wytwarzających żywność tradycyjną na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00347
Joanna Kaczorowska, Krystyna Rejman, Ewa Halicka
PURCHASING BEHAVIORS AND IN-HOME FOOD MANAGEMENT OF MILLENNIALS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE FOOD CONSUMPTION
Zachowania zakupowe i gospodarowanie żywnością w domach pokolenia Millenialsów w kontekście zrównoważonej konsumpcji
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00377
Magdalena Kozera-Kowalska, Zbigniew Gołaś
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN AGRIBUSINESS: THE ASF CASE
Społeczna odpowiedzialność biznesu w agrobiznesie – przypadek ASF
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00371
Dominika Kuberska, Mariola Grzybowska-Brzezińska
A RETROSPECTIVE APPROACH ON CLUSTER DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF MARKETING CHAIN IN THE ORGANIC FOOD MARKET IN POLAND
Rozwój klastrów w kontekście funkcjonowania łańcucha marketingowego na rynku żywności ekologicznej w Polsce – ujęcie retrospektywne
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00331
Usapfa Luvhengo, Joseph Nembo Lekunze
IDENTIFYING FACTORS THAT INFLUENCE SMALL-SCALE FARMERS’ ACCESS TO CREDIT FROM COMMERCIAL BANKS IN GREATER TAUNG MUNICIPALITY, NORTH WEST PROVINCE, SOUTH AFRICA
Czynniki wpływające na dostępność kredytu Udzielanego przez banki komercyjne Małym gospodarstwom rolnym z gminy greater taung W prowincji północno-zachodniej (RPA)
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00351
Babatunde Mathew Matanmi, Kemi Olawumi Adetoyinbo, Sola Emmanuel Komolafe, Olufemi Bolarin
FACTORS AFFECTING WOMEN’S ACCESS TO AGRICULTURAL PRODUCTION INPUTS IN OYO STATE, NIGERIA
Czynniki wpływające na dostęp kobiet do rolniczych zasobów Produkcyjnych w Nigeryjskim stanie Oyo
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00284
Oluwakemi Adeola Obayelu, Abdulraheem Kehinde Raji
ARE RURAL HOUSEHOLDS WILLING TO PAY FOR CLEAN ENERGY? EVIDENCE FROM SOUTH WEST NIGERIA
Czy wiejskie gospodarstwa domowe są skłonne płacić Za czystą energię? Przykład południowo-zachodniej Nigerii
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00348
Uchenna Obih, Lloyd J. S. Baiyegunhi
IMPLICIT PRICE ESTIMATION OF QUALITY ATTRIBUTES INFLUENCING RICE PRICES AND CHOICE DECISIONS OF CONSUMERS IN NIGERIA
Szacowanie cen atrybutów jakościowych wpływających Na ceny ryżu i wybory dokonywane przez konsumentów W Nigerii
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00350
Albert Ukaro Ofuoku
CONTRIBUTIONS OF RURAL-URBAN MIGRANTS’ REMITTANCES TO FARMING HOUSEHOLD (HH) FOOD SECURITY IN DELTA CENTRAL AGRICULTURAL ZONE, DELTA STATE, NIGERIA
Udział środków finansowych przekazywanych przez osoby Migrujące z obszarów wiejskich do miast w zapewnianiu Bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw domowych Rolników w centralnej strefie rolniczej delta W Nigeryjskim stanie delta
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00363
Jan Polcyn
CORRELATIONS BETWEEN INSTITUTIONAL-POLITICAL GOVERNANCE AND ECONOMIC GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Wpływ czynników instytucjonalno-politycznych na ład gospodarczy w kontekście zrównoważonego rozwoju
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00365
Joanna Smoluk-Sikorska
PRICING POLICY IN ORGANIC FOOD RETAIL TRADE
Polityka cenowa w handlu detalicznym żywnością ekologiczną
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00345
Jolanta Tkaczyk
CONSUMER INVOLVEMENT IN THE PURCHASE OF FOOD PRODUCTS AND THE WILLINGNESS TO GENERATE FEEDBACK THROUGH WORD-OF-MOUTH COMMUNICATION
Zaangażowanie konsumenta w zakup produktów żywnościowych a skłonność do generowania przekazów w komunikacji nieformalnej
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00368
Joanna Wiśniewska-Paluszak, Grzegorz Paluszak
SOCIAL RESPONSIBILITY OF POLISH FOOD INDUSTRY LEADERS
Społeczna odpowiedzialność liderów przemysłu spożywczego w Polsce
Issue 3 (45) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00346
Julia Wojciechowska-Solis, Andrzej Soroka
ORGANIC FOOD CONSUMPTION AS AN INFORMED LIFESTYLE CHOICE OF POLISH POPULATION BY AGE GROUPS
Konsumpcja żywności ekologicznej świadomym stylem życia polskiego społeczeństwa w aspekcie wiekowym

20 matches find