Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007

Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska-Porzuczek

The demographic structure of society and individual farmers’ social insurance

Struktura demograficzna społeczeństwa a ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych

Abstract: Farmers’ social insurance system is financed by the state budget to a considerable degree. It results from low premium paid by insured, as well as the lack of its resistance towards changes in demographic potential. In the face of that, considering both economic and demographic factors the farmers’ social insurance system reform should be introduced.
Abstract in polish: System ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych w znacznym stopniu jest finansowany z budżetu państwa. Wynika to zarówno z niskiej wysokości składki uiszczanej przez ubezpieczonych, jak i braku odporności tego systemu na zmiany za-chodzące w potencjale demograficznym. Zagrożenia demograficzne są spowodowane zmniejszającą się liczbą urodzeń oraz wydłużeniem średniego czasu trwania życia. Ma to istotny związek ze wzrostem współczynnika zależności demograficznej. Jednocześnie nie wpływa to na wielkość współczynnika zależności systemowej, który ulega stopniowemu spadkowi. Jest to spowodowane zachowaną od 1999 roku tendencją wzrostową – dotyczącą liczby ubezpieczonych, natomiast spadkową – dotyczącą liczby świadczeniobiorców. Pomimo tak korzystnej relacji, przychody FER, pochodzące ze składek, nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń. Wobec tego uwzględniając zarówno czynniki ekonomiczne, jak i demograficzne należałoby przeprowadzić reformę systemu ubezpieczeń społecznych rolników indywidualnych.

Keywords: old-age pension system, demographic structure, incomes and expenditures of ODPF

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol385/issue6/art_7.pdf

For citation: Łuczka-Bakuła W., Jabłońska-Porzuczek L. 2007 The demographic structure of society and individual farmers’ social insurance. . Rocz. AR Pozn. 385,Ekonomia 6: 77-84;