Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007

Ewa Kiryluk-Dryjska

Macroregional differantiation of farmers’ interest in Polish Rural Development Program measures in Poland

Makroregionalne zróżnicowanie aktywności rolników w ubieganiu się o środki finansowe Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Abstract: The objective of the paper was to research farmers’ interest in the measures of Polish Rural Development Program 2004-2006 considering its macroregional differentiation. The results show significant regional differentiation in the number of application for PROW measures in four analysed macroregion of Poland. The highest percentage of holding applied for PROW measures in areas already better developed. In particular it concerned the innovative and prospective pro-grams which required more commitment from farmers. The macroregion where the farmers’ interest in structural programs was the lowest was the South-Eastern area of Poland, which among all analysed macroregions is characterised by the worst agricultural potential.
Abstract in polish: Celem badań jest analiza zróżnicowania regionalnego aktywności rolników w ubieganiu się o środki finansowe Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 nadanych przez rolników. Wyniki badań wskazują na istotne zróżnicowanie zainteresowania rolników działaniami PROW w wyodrębnionych w pracy makroregionach rolniczych kraju. Największą aktywnością wykazy-wali się rolnicy z makroregionów lepiej rozwiniętych. Dotyczyło to w szczególności działań prorozwojowych lub wymagających pewnego zaangażowania ze strony rolników. Natomiast w makroregionie Południowo-Wschodnim odnotowano najmniejszą aktywność rolników. Ten makroregion charakteryzuje się niekorzystną, wręcz anachroniczną, strukturą agrarną, przeludnieniem i rozdrobnieniem gospodarstw, co powoduje niską produktywność rolnictwa.

Keywords: rural development, regional differentiation

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol385/issue6/art_6.pdf

For citation: Kiryluk-Dryjska E. 2007 Macroregional differantiation of farmers’ interest in Polish Rural Development Program measures in Poland. . Rocz. AR Pozn. 385,Ekonomia 6: 67-75;