Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007

Sławomir Kalinowski, Władysława Łuczka-Bakuła

The consumption structure of food articles in impoverished households – the example of the Wielkopolskie Province

Struktura konsumpcji wybranych artykułów żywnościowych w ubogich gospodarstwach domowych na przykładzie województwa wielkopolskiego

Abstract: The aim of the article was to present the food consumption in years 1999-2003. There was discussed the diversification of incomes and expenditures in particular quintile and social-economics groups as well as their influence on consumption size. It was mentioned that the incomes are less diverse in each group than in whole rural population. It was noticed that in groups of the lowest income the consumption size is not sufficient and often does not let satisfy all basic needs. It was affirmed that in the first quintile, the price for one good is usually lower than in the fifth quintile, which proves that goods purchased by poor people are generally of worse quality. Quantitative and qualitative consumption improvement may be caused by income increase of rural areas population.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono konsumpcję wybranych artykułów żywnościowych w latach 1999-2003. Omówiono zróżnicowanie dochodów i wydatków w poszczególnych grupach kwintylowych oraz społeczno-ekonomicznych oraz ich wpływ na wielkość spożycia. Zwrócono przy tym uwagę, że dochody są mniej zróżnicowane w poszczególnych grupach niż w całej zbiorowości wiejskiej. Wskazano również na subiektywne odczucia odnośnie spożywanych dóbr konsumpcyjnych. Przedstawiono wielkość i strukturę spożycia żywności przez ludność wiejską w grupach kwintylowych. W grupach o najniższych dochodach (I kwintyl) wielkość spożycia kształtuje się na niewystarczającym poziomie i często nie pozwala na zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb. Stwierdzono, że w kwintylu pierwszym, cena 1 kg dobra jest z reguły niższa niż w kwintylu piątym, co świadczy o tym, że nabywane przez osoby ubogie dobra są zwykle gorszej jako-ści. Ilościowa i jakościowa poprawa spożycia jest możliwa głównie dzięki zwiększeniu dochodowości ludności wiejskiej.

Keywords: food consumption, income, expenditure, poverty

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol385/issue6/art_5.pdf

For citation: Kalinowski S., Łuczka-Bakuła W. 2007 The consumption structure of food articles in impoverished households – the example of the Wielkopolskie Province. . Rocz. AR Pozn. 385,Ekonomia 6: 51-66;