Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007

Karolina Jąder

Conditionings of development of the concept for selling regional products in the Wielkopolska food products market

Uwarunkowania rozwoju koncepcji sprzedaży produktów regionalnych na wielkopolskim rynku artykułów spożywczych

Abstract: Theoretic conditionings of development the sale of regional products have been presented in this article. The chances of development of those strategies in the Wielkopolska food articles market, considering the demand conditions, have also been discussed.
Abstract in polish: W artykule zostały przedstawione teoretyczne uwarunkowania rozwoju koncepcji sprzedaży produktów regionalnych. Szczegółową analizą objęto szanse rozwoju owych strategii na rynku artykułów spożywczych w Wielkopolsce, przedstawiając uwarunkowania ze strony popytu. Stwierdzono, iż regionalne rynki produktów spożywczych mają szanse rozwoju także w warun-kach wzrastającej globalizacji, a podstawą powodzenia koncepcji sprzedaży produktów i marek regionalnych jest istniejące zainteresowanie konsumentów regionalnym pochodzeniem nabywa-nych artykułów, uwarunkowane z kolei istnieniem pozytywnego wizerunku regionu, który może zostać przeniesiony na produkty wytwarzane na danym obszarze. Dowiedziono także, iż na terenie Wielkopolski istnieją – ze strony przedstawicieli popytu – warunki do wprowadzania strategii sprzedaży, opartych na regionalnym pochodzeniu, co wynika przede wszystkim z istnienia pozytywnego wizerunku tego regionu i silnej identyfikacji regional-nej jego mieszkańców.

Keywords: globalization, region, regional products, consumers’ behaviour

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol385/issue6/art_4.pdf

For citation: Jąder K. 2007 Conditionings of development of the concept for selling regional products in the Wielkopolska food products market. . Rocz. AR Pozn. 385,Ekonomia 6: 39-49;