Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007

Renata Marks-Bielska, Roman Kisiel

Educational barriers and opportunities for youth from areas of former State-owned farms based on the example of Grodziczno municipality

Bariery i szanse edukacyjne młodzieży z terenów popegeerowskich na przykładzie gminy Grodziczno

Abstract: This paper aims at presenting the results of studies conducted in Grodziczno municipality in the province of Warmia and Mazury concerning educational barriers and opportunities for lower secondary school youth from areas of former State-owned farms.
Abstract in polish: Artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań przeprowadzonych na terenie gminy Grodziczno w woj. warmińsko-mazurskim, dotyczących barier i szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej z terenów popegeerowskich. Konieczne jest określenie systemowych rozwiązań problemów środowisk popegeerowskich, bowiem ludzie zamieszkujący tereny po byłych PGR nie są w stanie samodzielnie zaradzić sytuacji, w której się znaleźli. Problemem pozostającym do tej pory bez rozwiązania jest wyrównywanie szans kształcenia dzieci i młodzieży, pochodzących ze środowisk popegeerowskich. Umożliwienie podwyższenia poziomu wykształcenia młodzieży pochodzącej ze wsi, a szczególnie z obszarów po byłych PGR, jest warunkiem koniecznym, aby ta grupa mogła w przyszłości skorzystać, w większym stopniu niż obecnie, z pozytywnych skutków transformacji gospodarczo- -ustrojowej i integracji z Unią Europejską.

Keywords: education, farmer State-owned farms

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol385/issue6/art_8.pdf

For citation: Marks-Bielska R., Kisiel R. 2007 Educational barriers and opportunities for youth from areas of former State-owned farms based on the example of Grodziczno municipality. . Rocz. AR Pozn. 385,Ekonomia 6: 85-95;