Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007

Adam Dobek, Witold Wielicki

An evaluation of the transformation of the perpetual usufruct right to the real estate property right

Ocena opłacalności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Abstract: This article presents the analysis of profitability of the transformation of the perpetual usufruct right into the property right, at various moments of binding of this right, on the basis of the empirical formula presented in the respective act of law – the Ordinance of the Council of Ministers, concerning real estate appraisal and the estimate statement. It has been analysed how the fee for the transformation method of the perpetual usufruct right to the property is modified depending on the adopted rate of capitalization, the interest rate on the annual fee, and the number of remaining years of the unused perpetual usufruct right.
Abstract in polish: W artykule poddano analizie ocenę opłacalności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w różnych momentach trwania tego prawa, w oparciu o wzór empiryczny podany w akcie prawnym – Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego. Zbadano, jak opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kształtuje się w zależności od przyjętej stopy kapitalizacji, stawki procentowej opłaty rocznej, liczby lat niewykorzystanego okresu użytkowania. W pracy rozpatrzono 492 przypadki, kiedy ten wzór ma zastosowanie. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego zmniejsza się wraz ze zwiększeniem się stopy kapitalizacji, a zwiększa się wraz ze zmniejszeniem się niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego. Z kolei wzrost stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wpływa na zwiększenie się opłaty za wykup prawa własności. W pracy rozpatrzono ekonomiczne korzyści i straty, które ponosi użytkownik wieczysty czy właściciel nieruchomości, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyste-go w prawo własności.

Keywords: perpetual usufruct, interest rate on the annual fee, capitalization rate

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol385/issue6/art_3.pdf

For citation: Dobek A., Wielicki W. 2007 An evaluation of the transformation of the perpetual usufruct right to the real estate property right. . Rocz. AR Pozn. 385,Ekonomia 6: 27-38;