Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007

Elżbieta Daszkowska

Possible directions for the agricultural trade liberalisation under Doha Round and the European Union\'s stand. Conclusions for Poland

Możliwe kierunki liberalizacji handlu rolnego w ramach Rundy Doha a stanowisko Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski

Abstract: This article aims at presenting the agricultural aspect of ongoing negotiations in the scoupe of the Doha Round. In this paper are set out interests and positions of the most important groups of countries in WTO and key pillars of agriculture negotiations.
Abstract in polish: Negocjacje liberalizujące handel światowy w zakresu rolnictwa w ramach obecnej Rundy Doha koncentrują się na trzech obszarach tematycznych: dostępu do rynku, wsparcia wewnętrz-nego i konkurencji eksportowej. Kluczowych uczestników tych rokowań można zaklasyfikować w kilka ugrupowań w zależności od postulowanego stopnia otwarcia sektora agrarnego. Do naj-ważniejszych uczestników rokowań należy zaliczyć takie państwa, jak: USA, UE, Brazylię i Indie i to właśnie od uzgodnień tych krajów będzie zależał stopień przyszłej liberalizacji handlu świa-towego artykułami rolnymi. KE przedstawiła swoje postulaty negocjacyjne w ofercie złożonej 28 października 2005 roku. Największy zakres możliwych do akceptacji ustępstw dotyczy pierw-szego filaru negocjacji, z kolei możliwość liberalizacji instrumentów wsparcia eksportu jest naj-bardziej warunkowa. Ponieważ przyszłe zobowiązania przyjęte przez KE będą wywierać bezpo-średni wpływ na warunki funkcjonowania rolnictwa w Polsce, jest konieczne, aby KE zachowała możliwość stosowania środków ochronnych w rolnictwie, takich jak klauzula SSG. Interes go-spodarczy Polski wymaga również modyfikacji przez KE listy towarów wrażliwych, tak aby w większym stopniu odzwierciedlała ona produkty rolne cenne dla gospodarki Polski, takie jak: mięso wołowe, wieprzowe, cukier, mleko i produkty mleczne, niektóre owoce i warzywa. Dodat-kowo Polska powinna zwiększyć działania promujące jakość i wyjątkowość polskich produktów tradycyjnych i regionalnych. Jest to niezwykle istotne, gdyż w wyniku działań liberalizujących handlu należy oczekiwać zwiększonego napływu towarów rolno-spożywczych z krajów trzecich bez możliwości uzyskania przez Polskę analogicznej rekompensaty. Komitet 133 jest bardzo dobrym miejscem, na forum którego Polska może prezentować swoje kluczowe postulaty chro-niące sektor rolny. Poza tym Polska może zabiegać o poparcie dla swojej pozycji wśród krajów, w których sektor agrarny odgrywa równie istotną rolę, jak Francja i Irlandia.

Keywords: liberalization of agriculture, World Trade Organisation (WTO), Doha Round, Market Access, Domestic Support, Export Competition, Green Box, Blue Box, Ambesr Box

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol385/issue6/art_2.pdf

For citation: Daszkowska E. 2007 Possible directions for the agricultural trade liberalisation under Doha Round and the European Union\'s stand. Conclusions for Poland. . Rocz. AR Pozn. 385,Ekonomia 6: 13-25;