Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007

Walenty Poczta, Anna Fabisiak

Changes in labour force resources in agriculture in the Central and Eastern European countries as a result of accession to the European Union

Zmiany w zasobach siły roboczej w rolnictwie krajów Europy Środkowej i Wschodniej na skutek akcesji do Unii Europejskiej

Abstract: One of the main problems of agriculture in the CEEC, namely the level of employment in agricultural sector at the moment of their accession to the EU was presented in the report. The paper characterizes also the changes that have already happened and will have to happen in future. The level of employment in agriculture, share of agriculture in employment and the number of employed on 100 ha of UAA in CEEC and EU-15 were compared.
Abstract in polish: W pracy przedstawiono poziom zatrudnienia w rolnictwie państw EŚiW w momencie akcesji do UE oraz przemiany, które nastąpiły po integracji z UE i które powinny mieć miejsce w przyszłości. Porównano wielkość zatrudnienia w sektorze rolnym, udział rolnictwa w zatrudnieniu ogółem oraz liczbę zatrudnionych na 100 ha UR w krajach EŚiW i UE-15. Wśród analizowanych krajów, które wstąpiły do UE w 2004 roku, rolnictwo polskie charakteryzuje się największym zatrudnieniem, wynoszącym 2,4 mln osób, co stanowi 70,4% ogółu zatrudnionych w sektorze rolnym krajów EŚiW i 38,8% zatrudnionych w rolnictwie UE-15. W państwach Wspólnoty, przeciętny udział rolnictwa w rynku zatrudnienia kształtował się na poziomie 3,8%. W krajach EŚiW najmniejszy udział aktywnych zawodowo w rolnictwie (4,4%) zaobserwowano w Cze-chach, a największy w Polsce (17,6%). Największymi zasobami siły roboczej w odniesieniu do posiadanej powierzchni UR charakteryzują się rolnictwa słoweńskie i polskie, które ze względu na rozdrobnioną strukturę agrarną zatrudniały w 2004 roku na 100 ha UR odpowiednio 19 oraz 15 osób. Po wejściu do UE we wszystkich analizowanych krajach EŚiW występuje tendencja do zmniejszania zatrudnienia w rolnictwie.

Keywords: Central and Eastern European Countries, structural changes, accession to the EU, changes in employment in agricultural sector

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol385/issue6/art_10.pdf

For citation: Poczta W., Fabisiak A. 2007 Changes in labour force resources in agriculture in the Central and Eastern European countries as a result of accession to the European Union. . Rocz. AR Pozn. 385,Ekonomia 6: 109-117;