Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007

Karolina Pawlak

Changes in Polish foreign trade in agri-food products under accession to the European Union

Zmainy w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w warunkach integracji z Unią Europejską

Abstract: The aim of the paper is to assess main trends and changes in commodity structure of Polish agri-food trade in 2003-2006. Joining in the Common Market and adopting the Common Trade Policy rules caused the significant growth of Polish agri-food trade values and improvement in the positive trade balance. Taking into account loss or reduction of some cost advantages, as well as liberalization of world agricultural trade, next years can be much more difficult for Polish exporters. The highest export potential applies to trade in animal origin products. Considering commodity structure of Polish agri-food trade, it should be said that processed products dominate both in export and in import.
Abstract in polish: Wraz z postępującymi procesami liberalizacji wymiany handlowej, większą otwartością polskiej gospodarki żywnościowej na świat, a w ostatnich latach w aspekcie integracji Polski z UE, w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi zachodziły dynamiczne zmiany, wynikające z działania regulacji handlowych oraz wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań makro-ekonomicznych. Stąd, celem artykułu jest wskazanie głównych tendencji i przeobrażeń w strukturze towarowej wymiany rolno-żywnościowej Polski w latach 2003-2006. Włączenie Polski w obszar Jednolitego Rynku Europejskiego (JRE) i przyjęcie zasad Wspólnej Polityki Handlowej UE (WPH UE) wywołało efekt kreacji i przesunięcia handlu artykułami rolno-żywnościowymi oraz poprawę dodatniego salda bilansu handlowego. Trudniejsze dla polskich producentów i eksporterów mogą być lata późniejsze, kiedy zostaną zniwelowane generowane przez nich do tej pory na JRE przewagi kosztowo-cenowe, a w przypadku ewentualnej dalszej liberalizacji obrotów rolnych zwiększy się konkurencja ze strony producentów żywności spoza UE. W polskim handlu rolno-spożywczym dominują wyroby przemysłu spożywczego. Szczególnie wysoki potencjał eksportowy można dostrzec w handlu produktami pochodzenia zwierzęcego.

Keywords: foreign trade, export, import, agri-food products

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol385/issue6/art_9.pdf

For citation: Pawlak K. 2007 Changes in Polish foreign trade in agri-food products under accession to the European Union. . Rocz. AR Pozn. 385,Ekonomia 6: 97-107;