Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Issue CCCLXXVII (5) 2006

Contents:

Issue CCCLXXVII (5) 2006
Krzysztof Adamowicz
The test of opinion of vindication process on primal wood market in period of business recession on the example of the regional directorate of state forests in Poznań
Próba oceny procesu windykacji należności na pierwotnym rynku drzewnym w okresie recesji gospodarczej na przykładzie regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Poznaniu
Issue CCCLXXVII (5) 2006
Anna Ankudo-Jankowska
Capital structure of the forest districts of the regional directorate of state forests in Poznań
Struktura kapitału nadleśnictw regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Poznaniu
Issue CCCLXXVII (5) 2006
Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś
The substance and diversification of the financial liquidity of farms
Istota i zróżnicowanie płynności finansowej gospodarstw rolnych
Issue CCCLXXVII (5) 2006
Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś
The diversification of the financial standing of farms according to cash flows directions
Zróżnicowanie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych według kierunków przepływów pieniężnych
Issue CCCLXXVII (5) 2006
Dorota Czerwińska-Kayzer
Alternative langfristige finanzquelle fuer kleine und mittele betriebe
Alternatywne źródła finansowania długoterminowego w małych i średnich przedsiębiorstwach
Issue CCCLXXVII (5) 2006
Jakub Glura
Problems facing the valuation of the total economic value of multifunctional forests
Problemy w szacowaniu całkowitej wartości ekonomicznej lasów wielofunkcyjnych
Issue CCCLXXVII (5) 2006
Dorota Czerwińska-Kayzer
Rentabilitaet von fleischbetriebe in jahren 2002-2004
Rentowność przedsiębiorstw sektora mięsnego w latach 2002-2004
Issue CCCLXXVII (5) 2006
Zbigniew Gołaś, Anna Bieniasz
Financial consequences of differentiation of strategy of financial liquidity in agricultural farms
Finansowe konsekwencje zróżnicowania strategii płynności finansowej w gospodarstwach rolnych
Issue CCCLXXVII (5) 2006
Zbigniew Gołaś, Anna Bieniasz
Strategies of financial liquidity of individual agricultural farms
Strategie płynności finansowej indywidualnych gospodarstw rolnych
Issue CCCLXXVII (5) 2006
Barbara Hadryjańska
Economic and ecological aspects of utilization of conventional and renewable energy sources in economic processes
Aspekt ekologiczno-ekonomiczny wykorzystania źródeł energii konwencjonalnej i odnawialnej w procesie gospodarowania
Issue CCCLXXVII (5) 2006
Karolina Jąder
Verbrauchersegmentierung aufgrund der präferenzen für regionale produkte
Segmentacja konsumentów na podstawie preferencji wobec produktów regionalnych
Issue CCCLXXVII (5) 2006
Karolina Jąder
Bedienungen und möglichkeiten von steigerung des verkaufs regionaler lebensmittelprodukte in der region Wielkopolska
Warunki i możliwości zwiększania sprzedaży regionalnych artykułów spożywczych w Wielkopolsce
Issue CCCLXXVII (5) 2006
Izabela Lipińska
The contract of farm holiday
Umowa o wczasy w gospodarstwie agroturystycznym
Issue CCCLXXVII (5) 2006
Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska-Porzuczek
Structural pensions and earlier retirements
Renty strukturalne a wcześniejsze emerytury
Issue CCCLXXVII (5) 2006
Aneta Suchoń
Agricultural tenancy in foreign legal systems – selected problems
Dzierżawa gruntów rolnych w obcych systemach prawnych – wybrane zagadnienia
Issue CCCLXXVII (5) 2006
Danuta Szczepańska, Wincenty Wrześniewski
System of financing of agricultural secondary schools
System finansowania średniego szkolnictwa rolniczego
Issue CCCLXXVII (5) 2006
Hubert Szramka
The analysis of economic activities of the state forests in Poland in years 1951-1975
Analiza działalności gospodarczej lasów państwowych w Polsce w latach 1951-1975
Issue CCCLXXVII (5) 2006
Aneta Wysokińska-Senkus
Evolution of standardization and quality management systems in the world food sector in the context of globalization
Ewolucja standaryzacji i zarządzania jakością w sektorze gospodarki żywnościowej na świecie a proces globalizacji

18 matches find