Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.63

Sylwia Żakowska-Biemans

CONCERN FOR THE ENVIRONMENT AND ITS IMPLICATIONS FOR THE CONSUMER BEHAVIOUR IN THE SPHERE OF FOOD AND NUTRITION

Troska o środowisko i jej implikacje dla zachowań konsumentów w sferze żywności i żywienia.

Abstract:

Care for the environment is driving global developments in the fi eld of food and nutrition, which apply equally to consumption, production and distribution of food. To get insights into changes in consumer behaviour towards food implied by the concern for the environment, quantitative research was carried out on a representative sample of 1000 Polish consumers. The questionnaire contained, among others, variables describing various dimensions of food related lifestyle and willingness to pro-environmental changes in the sphere of food consumption. The data obtained was analysed using cluster analysis and dividing consumers into four segments with different inclinations to engage in behaviour in line with the concept of sustainable consumption. Concern for the environment was most strongly emphasized in the segment of “modern” consumers. Consumers representing this segment were distinguished by attention to environmental issues and at the same time they were willing to pay more for food products with outstanding quality attributes. They attached great importance to the brand when making food purchasing decision. Moreover, they declared more often to buy organic food, and at the same time refrain from ready meals and pre-prepared meal components. The slightest concern for the environment was observed in the segment of “uninvolved” taste-oriented consumers who are interested in new products but less in issues related to food and nutrition. The results of the research highlight the relationship between lifestyle, food choices, and concern for the environment, which can be used in the creation of marketing communication strategy to stimulate sustainable consumption.

Abstract in polish:

Dbałość o środowisko jest wyznacznikiem globalnych przeobrażeń w sferze żywności i żywienia, które dotyczą zarówno konsumpcji, produkcji, jak i dystrybucji żywności. W celu pełniejszego zrozumienia zmian zachowań konsumentów żywności implikowanych troską o środowisko zrealizowano badanie ilościowe na reprezentatywnej 1000-osobowej próbie polskich konsumentów. W narzędziu badawczym wykorzystano między innymi zmienne charakteryzujące styl życia w odniesieniu do żywności oraz gotowość do zmian prośrodowiskowych w sferze konsumpcji żywno- ści. Uzyskane dane posłużyły do wyodrębnienia czterech segmentów, reprezentujących konsumentów o zróżnicowanych inklinacjach do podejmowania zachowań wpisujących się w koncepcję zrównoważonej konsumpcji. Troska o środowisko najsilniej akcentowana była w segmencie konsumentów „nowoczesnych”. Konsumenci ci są w stanie zapłacić więcej za produkty żywnościowe wyróżniające się atrybutami jako- ściowymi, częściej aniżeli konsumenci reprezentujący pozostałe segmenty kupują żywność ekologiczną i jednocześnie rezygnują z dań gotowych oraz półproduktów. Ponadto duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu żywności przywiązują do marki. W najmniejszym stopniu troska o środowisko wpływała na zachowania konsumentów reprezentujących segment „niezaangażowani”, zorientowanych na smak, zainteresowanych nowościami, ale mało zaangażowanych w kwestie związane z żywnością i żywieniem. Uzyskane dane pozwalają na określenie relacji między stylem życia i wyborem żywności a troską o środowisko, co może być wykorzystane w kreowaniu strategii komunikacji marketingowej stymulującej zrównoważoną konsumpcję.

Keywords: care for the environment, food, consumer, lifestyle, segmentation

Keywords in polish: troska o środowisko, konsument, żywność, styl życia, segmentacja

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_63.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.63
For citation:

MLA Żakowska-Biemans, Sylwia. "Troska o środowisko i jej implikacje dla zachowań konsumentów w sferze żywności i żywienia.." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 589-598.
APA Sylwia Żakowska-Biemans (2015). Troska o środowisko i jej implikacje dla zachowań konsumentów w sferze żywności i żywienia.. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 589-598
ISO 690 ŻAKOWSKA-BIEMANS, Sylwia. Troska o środowisko i jej implikacje dla zachowań konsumentów w sferze żywności i żywienia.. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 589-598.
Corresponding address:
dr Sylwia Żakowska-Biemans, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Authors email:
sylwia_zakowska_biemans@sggw.pl