Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.62

Joanna Wyrwisz

OPINION GIVING SERVICES AS A SOURCE OF CONSUMER INFORMATION

Serwisy opiniujące jako źródło informacji konsumenckiej

Abstract:

The goal of the article is to determine the place and role of opinion giving services in consumer behaviours. The discussion is conducted around the thesis saying that in the information society, opinion giving services constitute an important source of information for consumers in the process of selecting and purchasing both products and services. In the article the research approach based on the theoretical and empirical examinations was presented. The discussion starts with presenting a defi nition and types of opinion giving services which constitute the base for the characteristics of activities and usefulness of web portals collecting consumers opinions. The use of opinion giving services provided in the purchase process was evaluated. An essential interest in other consumers opinions, placed in Internet, was observed together with perceiving them as credible. Positive assessment of the functionality of opinion giving services was noticed.

Abstract in polish:

Celem artykułu jest określenie miejsca i roli serwisów opiniujących w zachowaniach rynkowych konsumentów. Rozważania prowadzone są wokół tezy: w dobie społeczeń- stwa informacyjnego serwisy opiniujące stanowią dla konsumentów ważne źródło informacji w procesie wyboru oraz zakupu produktów i usług. W artykule zaprezentowano podej- ście badawcze oparte o kwerendę piśmiennictwa oraz badania empiryczne. Wychodząc od defi nicji i rodzajów serwisów rekomendacyjnych, przybliżono charakterystykę działania i użyteczności portali internetowych gromadzących opinie konsumentów. W szczególności na podstawie badań dokonano oceny wykorzystania serwisów opiniujących w procesie zakupowym. Zaobserwowano istotne zainteresowanie opiniami innych umieszczanymi w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach w Internecie, postrzeganie ich jako wiarygodnych oraz pozytywną ocenę funkcjonalności serwisów rekomendacyjnych.

Keywords: recommendation services, consumer behavior, buying process, information

Keywords in polish: serwisy rekomendujące, zachowania konsumentów, proces zakupowy, informacja

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_62.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.62
For citation:

MLA Wyrwisz, Joanna. "Serwisy opiniujące jako źródło informacji konsumenckiej." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 581-588.
APA Joanna Wyrwisz (2015). Serwisy opiniujące jako źródło informacji konsumenckiej. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 581-588
ISO 690 WYRWISZ, Joanna. Serwisy opiniujące jako źródło informacji konsumenckiej. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 581-588.
Corresponding address:
dr Joanna Wyrwisz, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin
Authors email:
j.wyrwisz@pollub.pl