Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.61

Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Karol Krajewski, Beata Bilska, Monika Świątkowska

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF GASTRONOMY AND MARKET COMMUNICATION RELATED TO IT

Innowacyjne rozwiązania w zakresie kształtowania usług gastronomicznych i związanej z nimi komunikacji rynkowej

Abstract:

A number of innovative development processes of gastronomy services and their market communication, using integrated impact on the perception of the services in focus by customers, have appeared recently in the area of gastronomy market. The essence of this solution is the process of creating a comprehensive image of the new directions offer catering. The aim of this study is to analyse the determinants of food service creation process using solutions such as: Food Design, molecular cuisine and fusion cuisine in terms of market communication, based on the analysis of the experience of the world, our own observations in Polish gastronomy and preliminary studies. The research method embraces descriptive method and structural analysis of the analysed phenomena and activities shaping services. Our study confi rmed that gastronomic services created by innovative concepts, represent themselves a synthetic, clear and materialized form of the communication market and when presented with the use of integrated marketing tools tend to attract consumers’ interest.

Abstract in polish:

Na rynku usług gastronomicznych pojawiło się ostatnio wiele innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie kształ- towania tych usług oraz związanej z nimi komunikacji rynkowej. Ich istotą jest proces tworzenia kompleksowego wizerunku nowych kierunków oferty gastronomii. Celem pracy jest analiza uwarunkowań procesu kreowania usług gastronomicznych z wykorzystaniem takich rozwiązań, jak: Food Design, kuchnia molekularna i fusion w aspekcie komunikacji rynkowej i na podstawie analizy doświadczeń światowych, własnych obserwacji w polskiej gastronomii oraz wstępnych badań. Jako metodę badawczą wykorzystano metodę opisową analizowanych zjawisk oraz analizę strukturalną działań w dziedzinie kształtowania usług. Badania własne potwierdziły, że usługi gastronomiczne kreowane według innowacyjnych koncepcji same stanowią syntetyczną, wyrazistą i zmaterializowaną formę komunikatu rynkowego, a prezentowane z wykorzystaniem zintegrowanych narzędzi marketingowych przyciągają zainteresowanie konsumentów.

Keywords: innovation, Food Design, molecular gastronomy, fusion cuisine, marketing communication

Keywords in polish: innowacje, gastronomia, Food Design, kuchnia molekularna, kuchnia fusion, komunikacja rynkowa

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_61.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.61
For citation:

MLA Tul-Krzyszczuk, Agnieszka, et al. " Innowacyjne rozwiązania w zakresie kształtowania usług gastronomicznych i związanej z nimi komunikacji rynkowej." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 575-580.
APA Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Karol Krajewski, Beata Bilska, Monika Świątkowska (2015). Innowacyjne rozwiązania w zakresie kształtowania usług gastronomicznych i związanej z nimi komunikacji rynkowej. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 575-580
ISO 690 TUL-KRZYSZCZUK, Agnieszka, et al. Innowacyjne rozwiązania w zakresie kształtowania usług gastronomicznych i związanej z nimi komunikacji rynkowej. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 575-580.
Corresponding address:
dr inż. Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Katedra Ogranizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
Authors email:
agnieszka_tul_krzyszczuk@sggw.pl