Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.60

Monika Świątkowska, Karol Krajewski

IMPACT OF PROMOTIONAL STRATEGY ON CONSUMER BEHAVIOUR AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF DAIRY PRODUCTS MARKET

Wpływ strategii promocyjnych na zachowania konsumentów a zrównoważony rozwój rynku produktów mleczarskich

Abstract:

Chain and market-oriented dairy sustainability, nutritional and social objectives related to the promotion of behaviours aimed at the development are essential. At the same time, the signifi cance of the various forms of sales promotion, as a factor of consumer buying behaviour infl uence, increases. The study includes the use of the sales promotion instruments in commercial space, perceived by consumers and assessment of their impact on purchasing decisions. The study was carried out on the basis of a standardized authoring individual interview questionnaire on nationwide random-quota, registered trials, in 2007–2012, as a part of the study of consumer behaviour performed in the dairy market for KZSM (National Association of Dairy Cooperatives). The results confi rm that the effect of promotion activities is a high visibility by consumers and change of their purchasing decisions. The most important determinant of consumer purchasing behaviour are the price promotions. Most often supported by a complete set of sales promotion instruments have been modern dairy products – yoghurt, grainy and ripening cheese. Sales promotion is an important instrument of balancing the dairy market and shaping the desired behaviour of consumers.

Abstract in polish:

Dla łańcucha i rynku mleczarskiego nastawionego na zrównoważony rozwój cele żywieniowe i społeczne, zwią- zane z promocją zachowań ukierunkowanych na ten rozwój, mają podstawowe znaczenie. Jednocześnie rośnie znaczenie różnych form promocji sprzedaży jako czynnika oddziaływania na zachowania zakupowe konsumentów. Podjęte badania dotyczą stosowania w przestrzeni handlowej poszczególnych instrumentów promocji sprzedaży postrzeganych przez konsumentów oraz oceny ich wpływu na decyzje zakupowe. Zostały one zrealizowane w oparciu o standaryzowany autorski kwestionariusz wywiadu indywidualnego na ogólnopolskich, losowo-kwotowych próbach imiennych w latach 2007–2012, jako element badań zachowań konsumentów na rynku mleczarskim wykonywanych dla KZSM (Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich). Wyniki badań potwierdzają, że efektem promocji jest wysoka zauważalność przez konsumentów oraz zmiana ich decyzji zakupowych. Powszechnie obserwowaną determinantą zachowań zakupowych konsumentów są promocje cenowe. Najczęściej wspierane przez cały zestaw instrumentów promocji sprzedaży były nowoczesne produkty mleczarskie – jogurty i serki ziarniste oraz dojrzewające. Promocja sprzedaży stanowi ważne narzędzie równoważenia rynku mleczarskiego i kształtowania pożądanych zachowań konsumentów

Keywords: dairy products, consumer, buying behaviour, sales promotion, sustainable development

Keywords in polish: konsument, zachowania zakupowe, promocja sprzedaży, produkty mleczarskie, zrównoważony rozwój

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_60.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.60
For citation:

MLA Świątkowska, Monika, and Karol Krajewski. "Wpływ strategii promocyjnych na zachowania konsumentów a zrównoważony rozwój rynku produktów mleczarskich." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 565-573.
APA Monika Świątkowska, Karol Krajewski (2015). Wpływ strategii promocyjnych na zachowania konsumentów a zrównoważony rozwój rynku produktów mleczarskich. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 565-573
ISO 690 ŚWIąTKOWSKA, Monika, KRAJEWSKI, Karol. Wpływ strategii promocyjnych na zachowania konsumentów a zrównoważony rozwój rynku produktów mleczarskich. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 565-573.
Corresponding address:
dr Monika Świątkowska, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa
Authors email:
monika_swiatkowska@sggw.pl