Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.59

Elżbieta Jadwiga Szymańska

FUNCTIONING OF THE SUPPLY CHAIN OF PORK IN POLAND

Funkcjonowanie łańcucha dostaw wieprzowiny w Polsce

Abstract:

The supply chain is a network of suppliers and customers offering their products or services to the end consumers. The research aimed at recognizing the elements of the supply chain of pork in the area of supply, processing and distribution. The information was primarily sourced by the data storage statistics and chosen meat companies listed among the 2000 largest industries in Poland. The domestic supply chain of pork is characterized by a considerable fragmentation of production, processing and distribution. A signifi cant number of entities and the absence of capital tie-ups between the breeders and the meat industry does not foster durable integration. In order to maintain the profi tability of production, the meat establishments diversify their activities. Entities with large production volume more often cooperate with commercial networks, whereas in case of the smaller ones, these are their own distribution networks that prevail. The leaders in the industry are characterized by a wide range of goods, large-scale production, specialization and a closer integration in the supply chain.

Abstract in polish:

Łańcuch dostaw jest to sieć powiązanych ze sobą dostawców i odbiorców oferujących produkty lub usługi fi - nalnym konsumentom. Celem badań było rozpoznanie elementów łańcucha dostaw wieprzowiny w obszarze zaopatrzenia, przetwórstwa oraz dystrybucji. Podstawowym źródłem informacji były dane statystyki masowej oraz wybrane fi rmy mięsne notowane na liście 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce. Łańcuch dostaw wieprzowiny w kraju charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem produkcji, przetwórstwa i dystrybucji. Duża liczba podmiotów oraz brak powiązań kapitałowych hodowców z przemysłem mięsnym nie sprzyja trwałej integracji. W celu utrzymania rentowności przedsiębiorstwa dywersyfi kują swoją działalność. Podmioty o dużej skali produkcji częściej współpracują z sieciami handlowymi, natomiast w małych większą rolę odgrywają własne sieci sklepów. Liderów w branży cechuje szeroki asortyment, duża skala produkcji, specjalizacja oraz większa integracja w łańcuchu dostaw.

Keywords: supply chain, pork, sourcing, processing, distribution

Keywords in polish: łańcuch dostaw, wieprzowina, zaopatrzenie, przetwórstwo, dystrybucja

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_59.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume37/issue3/art_59_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.59
For citation:

MLA Szymańska, Elżbieta Jadwiga. "FUNCTIONING OF THE SUPPLY CHAIN OF PORK IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 555-563.
APA Elżbieta Jadwiga Szymańska (2015). FUNCTIONING OF THE SUPPLY CHAIN OF PORK IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 555-563
ISO 690 SZYMAńSKA, Elżbieta Jadwiga. FUNCTIONING OF THE SUPPLY CHAIN OF PORK IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 555-563.
Corresponding address:
dr hab. inż. Elżbieta Jadwiga Szymańska, prof. SGGW, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Authors email:
elzbieta_szymanska@sggw.pl