Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.58

Alicja Stolarska

THE HOUSING SITUATION OF THE RURAL POPULATION IN THE SUSTAINABLE CONSUMPTION

Sytuacja mieszkaniowa ludności wiejskiej a zrównoważona konsumpcja

Abstract:

 The basic research material comprised empirical data on household budgets conducted by CSO (The Central Statistical Offi ce). The analysed housing conditions of 15 742 rural households in 2012 in Poland. Attention is paid to some households in poor housing situation. Diversity of housing situation and factors affecting this state of affairs is presented. We observe not only the diversity of household wealth, but there are also disparities in housing situation. Disturbing and contrary to the principles of sustainable development and sustainable consumption is the fact that there are signifi cant differences in the size (10–900 m2 ) and quality of fl ats. Some have more than one house, others are not able to meet their basic needs. Until 13% fl ats of rural households had leaky roofs, damp walls or rotting windows and fl oors. Nearly 1.3% of them also was too tight and located in an area with a low level of infrastructure. It was associated with poor revenue situation, but also the type of the main source of income, family situation and who was the owner of the apartment. Approx. 1.4% of the fl ats had no running water, and almost 18% were heated using heating furnaces, which are not only a nuisance in operation, but also emit carbon dioxide harmful to the environment. Some rural households (5%) had credit, but they have better fi nancial situation than others.

Abstract in polish:

Celem artykułu było określenie sytuacji mieszkaniowej ludności wiejskiej w Polsce w 2012 roku, w kontek- ście zrównoważonej konsumpcji. Szczególną uwagę skupiono na gospodarstwach domowych o niekorzystnych warunkach mieszkaniowych. Wykorzystano niepublikowane dane empiryczne GUS, dotyczące 15 742 wiejskich gospodarstw domowych w 2012 roku, pozyskane przez GUS za pomocą sondażu diagnostycznego z warstwowym losowaniem próby, a także dane wtórne GUS. Dla określenia zróżnicowania warunków mieszkaniowych posłużono się współczynnikiem zmienności. W Polsce obserwuje się dysproporcje pod względem sytuacji mieszkaniowej na wsi. Niepokojący i sprzeczny z zasadami zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej konsumpcji jest fakt występowania znacznych rozbieżności w wielkości (od 10 do 900 m2 ) i jakości mieszkań. W 2012 roku mieszkania prawie w 13% gospodarstw domowych na wsi miały przeciekający dach, zawilgocone ściany czy fundamenty oraz butwiejące okna i podłogi. Prawie 1,3% z nich dodatkowo było zbyt ciasnych oraz położonych w okolicy o niskim poziomie infrastruktury i szczególnej uciążliwości środowiska. W ok. 1,4% mieszkań nie było bieżącej wody, a prawie 18% ogrzewanych było za pomocą pieców opałowych, które nie tylko są uciążliwe w eksploatacji, ale emitują również szkodliwy dla środowiska CO2. Niektóre mieszkania (5%) obcią- żone były kredytem, niemniej sytuacja fi nansowa ich właścicieli była znacznie lepsza niż pozostałych.

Keywords: sustainable consumption, village, households, housing conditions

Keywords in polish: zrównoważona konsumpcja, wieś, gospodarstwa domowe, warunki mieszkaniowe

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_58.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.58
For citation:

MLA Stolarska, Alicja. "Sytuacja mieszkaniowa ludności wiejskiej a zrównoważona konsumpcja." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 547-553.
APA Alicja Stolarska (2015). Sytuacja mieszkaniowa ludności wiejskiej a zrównoważona konsumpcja. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 547-553
ISO 690 STOLARSKA, Alicja. Sytuacja mieszkaniowa ludności wiejskiej a zrównoważona konsumpcja. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 547-553.
Corresponding address:
dr inż. Alicja Stolarska, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166 (b. V), 02-787 Warszawa
Authors email:
alicja_stolarska@sggw.pl