Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.57

Ewa Stawicka

SOCIALLY RESPONSIBLE MARKET PRACTICES OF COMPANIES IN THE AREA OF THE RELATIONSHIP WITH CONSUMERS

Społecznie odpowiedzialne praktyki rynkowe przedsiębiorstw w obszarze relacji z konsumentami

Abstract:

The most important stakeholder of any organization is the consumer. Today’s consumers are socially and ecologically aware and are increasingly guided by ethical criteria. Pro-social activity of companies, changes in management, informing the client, reliable messages about the benefi ts of consumption of the offered products increase the fi rm’s competitiveness on the market, as well as its impact on economic effi ciency. The aim of this article is to show whether and what principles of corporate social responsibility in the area of relationships with consumers are usually taken into account in the activities of enterprises. We analysed companies of the SME sector, agribusiness from Mazowieckie – own research carried out in 2011. And nationwide sample companies examined by PARP in 2011. To compare the analysis of CSR activities in the area of relationships with consumers regarding large companies, good practices are included in reports FOB 2011–2013. The analysis shows that socially responsible market practices in the area of relationships with consumers lead to building a sustainable competitive advantage based on trust.

Abstract in polish:

Najistotniejszym interesariuszem każdej organizacji jest konsument. Obecnie konsumenci są świadomi społecznie i ekologicznie, kierują się kryteriami etycznymi. Aktywność prospołeczna fi rm, zmiany w sposobie gospodarowania i informowania klienta oraz rzetelne komunikaty o korzyściach konsumpcji oferowanych produktów podnoszą konkurencyjność fi rmy na rynku i wpływają na jej efektywność ekonomiczną. Celem artykułu jest pokazanie, czy i jakie zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze – relacje z konsumentami są uwzględniane w działaniach przedsiębiorstw. Analizie poddano małe i średnie przedsiębiorstwa branży agrobiznesu z województwa mazowieckiego – na podstawie badań własnych przeprowadzonych w 2011 r. oraz przedsiębiorstwa z próby ogólnopolskiej – na podstawie badań przeprowadzonych przez PARP w 2011 roku. Porównawczo dokonano analizy działań CSR w obszarze relacji z konsumentami odnośnie do dużych fi rm oraz dobrych praktyk ujętych w raportach FOB w latach 2011–2013. Z przeprowadzonej analizy wynika, że społecznie odpowiedzialne praktyki rynkowe w obszarze relacje z konsumentami prowadzą do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej przez tworzenie własnych modeli biznesowych w oparciu o CSR.

Keywords: accountability, business, consumer, competition, economic dominance

Keywords in polish: odpowiedzialność, biznes, konsument, konkurencja, przewaga

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_57.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.57
For citation:

MLA Stawicka, Ewa. "Społecznie odpowiedzialne praktyki rynkowe przedsiębiorstw w obszarze relacji z konsumentami." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 539-545.
APA Ewa Stawicka (2015). Społecznie odpowiedzialne praktyki rynkowe przedsiębiorstw w obszarze relacji z konsumentami. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 539-545
ISO 690 STAWICKA, Ewa. Społecznie odpowiedzialne praktyki rynkowe przedsiębiorstw w obszarze relacji z konsumentami. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 539-545.
Corresponding address:
dr Ewa Stawicka, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Authors email:
ewa_stawicka@sggw.pl