Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.56

Monika Skorek

THE USE OF CONSUMER COMMUNITIES TO CREATE SUSTAINABLE CONSUMPTION

Wykorzystanie wspólnot konsumenckich do kreowania zrównoważonej konsumpcji

Abstract:

The paper presents an explanation of the essence of creation of consumer communities that have been developing for several years on the marketing market. A hypothesis was made that says that the mechanism of interdependence existing in the consumer community can be used to create sustainable consumption on the market. The method of literature study was used in the article. In the introduction it was proved that regardless of whether a community is formed independently around the brand or not, its existence is initiated by a company and its members interact by providing one another with the patterns of consumption. The reasons for consumers’ belonging to communities around the brand were described. The presented literature analysis revealed that the appropriate management of the community around the brand can serve the company to create a sustainable product consumption. 

Abstract in polish:

Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty tworzenia wspólnot konsumenckich, które na rynku marketingowym rozwijają się już od kilkunastu lat. Postawiono hipotezę, że istniejący we wspólnocie konsumentów mechanizm współ- zależności może być wykorzystany do kreowania zrównowa- żonej konsumpcji na rynku. W artykule dokonano przeglądu literatury. We wprowadzeniu wykazano, że niezależnie od tego, czy wspólnota powstaje samoczynnie wokół marki, czy też jej istnienie zapoczątkowane jest przez fi rmę, jej członkowie wchodzą we wzajemną interakcję, przekazując sobie wzorce konsumpcji. Opisane zostały powody przynależenia konsumentów do wspólnot wokół marki. W wyniku przedstawionej analizy piśmiennictwa dowiedziono, że odpowiednie zarządzanie wspólnotą wokół marki może posłużyć fi rmie do kreowania zrównoważonej konsumpcji produktów.

Keywords: consumer community, brand, consumer experience, brand community, postmodernism

Keywords in polish: wspólnota konsumencka, marka, doświadczenie konsumenckie, społeczność wokół marki, postmodernizm

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_56.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.56
For citation:

MLA Skorek, Monika. "Wykorzystanie wspólnot konsumenckich do kreowania zrównoważonej konsumpcji." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 531-537.
APA Monika Skorek (2015). Wykorzystanie wspólnot konsumenckich do kreowania zrównoważonej konsumpcji. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 531-537
ISO 690 SKOREK, Monika. Wykorzystanie wspólnot konsumenckich do kreowania zrównoważonej konsumpcji. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 531-537.
Corresponding address:
dr Monika Skorek, Katedra Marketingu, Uniwersytet Warszawski, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
Authors email:
skorek@wz.uw.edu.pl